mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ron and Ginger Brown

  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown

Mahitungod Nako

Nagdako kami sa northern Utah ug migahin og daghan sa among panahon sa kabatan-on sa pagpangabayo. Si Ron nakaserbisyo og duha ka tuig nga misyon sa mga estado sa Eastern Atlantic. Si Ginger miapil sa sangka sa mga rodeo queen ug first runner-up sa contest sa Miss Rodeo Utah. Kaming duha gradwado sa Weber State University sa edukasyon, ug sa wala madugay miretiro mi sa pagtudlo. Si Ron magtutudlo sa grade two, ug si Ginger usa ka espesyalista sa pagbasa. Duna mi tulo ka anak nga lalaki ug napulo ka apo. Sulod sa daghang tuig mipasundayag mi og mga kahanas sa pagpangabayo ug mibiyahe mi ug mipasundayag gikan sa California ngadto sa East Coast. Samtang nagtrabaho sa Great Adventure Amusement Park sa Jackson, New Jersey, nagkasuod mi sa mga Hollywood animal wrangler. Kana nga kasuod nakatabang namo nga makatrabaho sa industriya sa salida. Nag-train mi og mga hayop alang sa mga video sa Bag-ong Tugon, sa ubang mga produksyon sa LDS, ug kapin sa 80 ka dagkong motion pictures.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nabunyagan mi sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa otso anyos pa mi. Si Ginger nagdako sa Plain City, Utah, ug si Ron nagtubo sa North Ogden, Utah. Duna mi talagsaong mga ginikanan ug mga magtutudlo kinsa mitudlo kanamo sa mga baruganan sa ebanghelyo ug mitabang kanamo sa paglig-on sa among mga pagpamatuod sa katinuod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gikan kami sa pioneer nga kaliwatan. Ang among mga katigulangan dunay importanting papel sa unang mga pamuy-anan sa Simbahan nga Mormon. Sa tibuok namong kinabuhi naningkamot kami nga mosunod sa ilang mga ehemplo. Ang among pamilya mas nasuod sa among pioneer nga mga kaliwatan tungod sa among oportunidad nga magtrabaho sa mga salida sa Simbahan, ang Panulundon [Legacy] ug Joseph Smith: Ang Propeta sa Pagpahiuli. Ang nag-unang mga pioneer nag-focus sa pagtuo, paningkamot, pamilya, ni Jesukristo, ug sa Dios. Dako kaayo ang sakripisyo sa among pioneer nga mga katigulangan. Milahutay sila bisan mamatyan ug giantus ang mga kalisud. Gihigugma nila si Jesus sama sa paghigugma ni Jesus kanato. Gusto Niya nga magmalipayon ta. Ang pagkamiyembro niining bantugan nga Simbahan nakahimo namong malipayon!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Duna mi mga kasinatian nga makapalig-on sa pagtuo samtang nagkuha mi og video, nagpasundayag og kahanas sa pagpangabayo, nagtudlo, ug samtang nag-atiman sa among pamilya. Kini nga mga oportunidad nakapakat-on ug nakapalambo kanamo. Samtang nagbutang mi og mga hayop alang sa video sa Biblia, ang among mga pagpamatuod milambo dungan sa among panabut kon unsa kaha kon ato pang nakita ang unsay nakita sa Manluluwas. Ang pagpakabuhi gamit ang pagtuo mao ang pagpaningkamot nga mas mahisama kang Jesukristo. Mituo kami nga ang usa sa pinakamaayong paagi sa pagtabang sa uban mao ang gawasnong paghatag sa inyong panahon ug mga talento ug sa paggiya pinaagi sa ehemplo. Mituo kami sa gahum sa pag-ampo. Padayon kaming nag-ampo alang sa among mga pamilya, among mga hayop, sa panahon, tanan nga makaapekto sa among kinabuhi ug sa uban. Kon mga hayop ang inyong ikauban, wala gayuy tukma nga butang. Aron kita makahimo sa atong himoon, kinahanglan nga mosalig kita sa atong mga pagpamatuod ug pagtuo kang Jesukristo.