mormon.org Tibuok kalibutan
Максим (Maksim): Mormon.

Hi Ako si Максим (Maksim)

Mahitungod Nako

Ako malipayong amahan ug mapasalamatong higala. Ganahan kong malipay ang uban ug akong gimahal ang kinabuhi!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtuon ko sa Biblia ug mibisita sa lain-laing simbahan sukad pa sa grade 5 (onse anyos). Aduna koy matang sa espirituhanon nga tinguha. Pagka 17, nakaila nako ang mga misyonaryo sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nangayo ko nila og Basahon ni Mormon. Gibasa nako ug namalandong sa mga pulong niini, nag-ampo sa Dios mihangyo Kaniya mahitungod sa katinuod sa Simbahan. Human sa pila ka bulan ako nabunyagan. Akong gimahal ang Ginoo sa tibuok kasingkasing. Nakahibalo ko nga Siya ang akong Manluluwas ug Manunubos. Ug nakahibalo ko nga Siya buhi ug nahigugma sa matag tawo dinhi sa yuta!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Aktibong lungsuranon sa akong nasud. Giapilan nako ang daghang mga social project. Kanunay kong nag-organisar og mga siminar alang sa kabataan nga nag-eskwela, nagtudlo, nga ang ginagmayng buhat makatabang sa nasud. Apan kon matingob dako kini og epekto sa pagpalambo sa kahimtang sa atong katilingban! Kausa sa usa ka simana magtudlo usab ko og libreng ballroom dancing ngadto sa gustong makat-on niini. Nakatabang kini nako ug sa uban nga malipay.