mormon.org Tibuok kalibutan
Devin: devinsupertramp, youtube, photography, Mormon.

Hi Ako si Devin

Mahitungod Nako

Ako si Devin, alyas DevinSupertramp sa YouTube. Napalambo nako ang talento sa pagpang-video sa gamay pa kaayo ko, gani naguba nako ang daghang camera sa akong mga ginikanan. Akong gibati nga ang pinakakusog nga impluwensya sa paghimo og video mao ang katakus sa pagkonektar ngadto sa uban pinaagi sa mga sugilanon sa kinabuhi. Gipadayon nako kini nga hilig sukad niadto. Wala gayuy laing opsyon; kapalaran ra gyud, tinuod nga gugma. Milambo ako ngadto sa pagkahimong makadasig nga YouTube videographer. Gusto nakong ipahayag ngadto sa kalibutan unsay nakita sa akong mga mata. Tingali daghan kaayo ang adunay potensyal nga mohimo sa unsay ilang gusto sa kinabuhi. Apan, sila sa bisan unsang mga rason wala gayud makagamit sa gahum nga naa nila. Sa paghunahuna niana, gusto nakong buhaton ang akong gipangandoy, nga mogawas ug kab-uton kining tanang gipangandoy. Ang paghimo og salida sa mga extreme sport ug mga video sa kalikupan nagtugot nga makabiyahe ko sa tibuok kalibutan ug ipakita sa kalibutan ang katahum nga anaa aron matagamtam sa tanan. Sa akong YouTube channel naningkamot ko nga ang mga motan-aw mohimo og mga koneksyon, mobating gawasnon, mosuhid sa kalibutan, modasig, ug bisan tingali sa pag-usab sa kalibutan aron mahimong mas maayong dapit. Akong ipakita ang kalibutan sa paagi nga wala pa makit-i sa uban kaniadto. Ganahan gyud ko sa akong gibuhat. Ang akong opisina nahimo na nga akong kalibutan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Kon magkadugang ang akong panabut sa mga pagtulun-an ni Jesukristo sa akong kinabuhi, mas magkadugang sab ang kanindot sa kinabuhi. Nakakita ko og daghang lain-laing tawo, ug dunay usa ka butang nga nagbugkos kanato. Mao kana ang gugma sa usag usa. Kon akong subayon kon unsa gayud ang importante kanako, kanunay nga mosungko kini sa akong pamilya ug sa gugma sa Manluluwas. Ang mga pagtulun-an sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagpaduol kanako ngadto sa akong Langitnong Amahan ug unsa kaimportante ang atong Manluluwas sa akong kinabuhi. Ang akong pagtuo naghatag nako og direksyon sa akong kinabuhi ug nagtabang nakong mahimo nga mas maayong tawo sa tanan nakong gihimo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagpakabuhi ko sa akong gituohan pinaagi sa pagka-ehemplo, sa pag-direct man og video o sa nahuman na nga video nga gi-produce nako sa YouTube. Nagpakita kini sigon sa gipahayag sa mga kasulatan: “Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong maayong mga buhat.” Taas ko og mga sumbanan sa akong pagkabatan-on, ug akong garbo ang pagpakigbahin sa ebanghelyo ug pagsunod sa mga sumbanan matag adlaw ug dili motipas bisan sa mga pagpanghulhog sa uban sa pagbutang sa video o sa mga pulong sa kanta. Pamaagi kini sa kinabuhi alang kanako, ug ang mga video nga akong gibutang mao ang pagpahayag sa akong mga gituohan ug sa akong kaugalingon sa samang higayon.