mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Юлия (Yulia)

  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya

Mahitungod Nako

Ganahan ko magluto, magdula og pingpong, ug molangoy. Ganahan ko og watercolors ug paggansilyo og litrato. Nagtuon ko og langyaw nga mga pinulongan. Mo-compose ko og musika. Inahan ko sa 3 ka anak. Duna koy degree sa musika. Karon conductor ko sa youth music group. Talagsaon sila nga mga musician. Ang akong trabaho uban nila mao ang tinubdan sa inspirasyon ug kalipay. Sa akong tibuok kinabuhi gilibutan ko sa musika. Mao kini ang akong creative laboratory. Kini nga mga musician akong mga higala ug kami mahunahunaon nga mga tawo. Lisud kini, apan makalipay ug kadaugan sa akong kalag. Mahal nako ang mga bata. Lahi sila, apan aktibo, kuryuso, ug may katuyoan. Malingaw sila nga makat-on og bag-ong butang niining kalibutana. Magdula ug magkat-on kami. Kon ang mga bata interesado ug malingaw sila, walay kinutubang ang ilang madiskobrehan, kadaugan ug kalampusan. Ganahan kong hingpiton ang akong kaugalingon ug palihukon ang akong kalag.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

“Duna koy nindot nga kabilin sa pagtuo sa akong katigulagnan. Samtang gitun-an nako ang akong genealogy nahibaw-an nako unsa sila, unsay ilang gibuhat, kinsa ilang mga higala ug ilang reputasyon. Nalipay kaayo ko, nga ako apil sa halangdon, takus nga pamilya nga dunay taas nga mga sumbanan. Samtang nagsulat og istorya sa akong katigulangan akong nakita ang mga kinaiya, nga kanunay nga nadala sa henerasyon ngadto sa laing henerasyon ug bililhon nako. Nakat-unan nako nga ang ebanghelyo nakaimpluwensya sa among kinabuhi. Dili sabton nga wa nay problema, sama sa sakit, way trabaho, kasilag sa ubang mga tawo ug uban pa. Apan kon mosunod ko sa ebanghelyo, duna koy kusog sa pagbuntog sa mga hagit, sa pagdawat sa kalisud ug sa di masabtan nga mga butang nga moabut sa akong kinabuhi ug isipon nga kahigayunan nga mas mamaayo ug makadugang og personal nga kalamboan. “Nakaila ko kinsa ko. Anak ako sa Dios. Ug gisalig ko Kaniya ang akong kianbuhi. Dili kini buta nga pagsalig, apan akong gisusi Kaniya ang mapa sa akong kianbuhi. Dili ko mohangyo sa Dios nga buhaton ngari nako diin ako dili andam sa paghalad sa akong panahon ug paningkamot. Giisip nako ang akong kinabuhi ug ang mga sakop sa akong pamilya nga bililhong gasa; gibahandi ko kini ug buot nakong butangan kini sa butang nga magpabilin mahinumduman. Human sa daghang mga tuig gusto nakong hinumduman ug timbangtimbangon ang akong dalan ug kalampusan, nga wala koy pagbasol ug dili usik ang akong kinabuhi. Gihigugma nako ang Dios. Ang Simbahan nakatabang sa akong pamilya nga magpakabuhi sa malisud nga panahon. Nagsuporta kini namo karon. Niini nga Simbahan akong nahibaloan ang bililhong kahibalo nga ang mga pamilya magmahangturon. Kini nga kahibalo talagsaon, kita ang responsable---alang kini sa kahangturan!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang dili makalimtan nga kasinatian sa akong Kristiyano nga kinabuhi dunay kalambigitan sa akong lungsod. Gitudlo ko sa pag-organisar og komitiba sa paghatag og boluntaryong tabang sa among lokal nga administrasyon sa pag-atiman sa mga parke ug ubang mga dapit. Bag-o kadto alang kanako. Oportunidad kini sa pagpakigbahin sa moral nga sumbanan sa among pamilya ug sa miyembro sa simbahan, uban sa mga tawo sa palibut, ug aron sila makahibalo nga kami mga Kristiyano, sa among pagdawat sa imbitasyon sa Ginoo sa “pagserbisyo sa among silingan”. Nakaplagan namo ang sakto nga pulong, nakigkita sa mga opisyal, ug nagsabut sa petsa alang sa hiniusang kalihokan uban sa among mga miyembro. Makalipay kaayo---nga makta ang tanang mga pamilya, batan-on ug tigulang, nagkahiusa sa ilang pagserbisyo sa ilang lungsod! Maayo pagkaorganisar ang trabaho ug gihimo nga malipayon. Kanunay kaming makadungog og positibo nga mga komentaryo nga usa ka dapit sa ilang lungsod mas nalimpyo ug mas madanihon. Malipayon ang tanan sa resulta! Duna koy oportunidad sa pagtudlo og batan-ong babaye sa among ward. Silang tanan dunay lain-laing kinaiya, gigikanan ug batan-on, apan dunay mga kasinatian sa kinabuhi. Nindot kaayo nga ang tambag nga ilang nadawat diha sa mga leksyon nakatabang nila nga makabaton og pagtamud paghatag og bili sa kaugalingon isip talagsaong personalidad. Ang mga babaye nakat-on sa paghigugma sa ilang pamilya ug mobati nga malipayon. Ilang napalambo ang ilang mga talento, naghunahuna sa ilang mga tumong ug mga prayoridad sa kinabuhi. Sa ilang kabatan-on, ang mga babaye magpalayo gikan sa drugas, alkohol,, ug tabako, sa pornograpiya ug bulgar nga sinultihan, sa pag-usik-usik og panahon sa social network diha sa internet. Ligdong silang magsinina, mamimnanw sa maayong musika, positibong moimpluwensya sa ilang kaedad pinaagi sa ilang ehemplo. Mapasigarbuhon ko sa kalampusan niining mga batan-ong babaye; midayeg sa ilang gugma sa kinabuhi, sa panaghigala ug sa ilang pagkamasaligon sa kinabuhi. Daghan og maabut kining batan-ong mga babaye sa pamilya ug katilingban.