mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si 玉屋 晃生 (Tamaya Kosei)

  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa Uji City, Kyoto, duol sa world heritage sa Byodoin Temple ug Ujigami Shrine. Ug ang Uji mao ang dapit sa Genji Monogatari, nga gisulat ni Shikibu Murasaki, ang unang nailhan nga babaye nga novelist. Nagtrabaho ko karon isip pottery craftsman taliwala sa kanindot sa kada upat ka mga season. Nagtudlo ko isip ceramics instructor didto sa Thailand sa Chulalongkorn University ug sa Estados Unidos sa Brigham Young University. Nagtudlo ko karon og pottery diri sa akong balay aron matudloan ang mga indibidwal nga may kakulangan aron matabangan sila nga maindependente. Maghimo og mga pottery exhibit sa daghang mga lugar, diin motudlo ko ug maimpluwensya sa daghang tawo. Ganahan kog sport, magbasa, motan-aw og mga art exhibit, mobiyahe sa paglingawlingaw, ug pagluto. Ang oras nga importante nako mao ang oras nga akong gigahin uban sa akong pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa Daang Tugon, Ecclesiastes 3:11: “Gihimo niya ang tanang butang nga matahum, sa [iyang] panahon: gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasingkasing, ngari aron ang tawo dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa Dios gikan sa sinugdanan bisan hangtud sa katapusan.” Magbasa ko sa kasulatan ug mag-ampo uban sa akong pamilya kada adlaw, ug mosimba sa Dominggo ug moserbisyo sa uban. Ang tanan kabubut-on sa Dios—ang makalingaw, ang lisud, ang nindot, ug dili maayo nga mga panahon. Ug ang tanang panahon maanindot. Si Presidente Monson, ang buhing propeta sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, miingon: “Pangitaa ang langitnong giya usa ka adlaw matag higayon. Kon kanunay kitang mabalaka sa ugma lisud kana; kon tarungon maayo ra Matag usa kanato mahimong matinuoron sa usa lang ka adlaw, dayon usa pa ug usa pa gayud, hangtud nga magpakabuhi kita nga gigiyahan sa Espiritu, nga duol sa Ginoo, nga maayo og binuhatan ug kamatarung sa tibuok kinabuhi.”

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Usa sa akong pabotito nga panultihon mao ang “Ang panagtagbo [sa uban] makapabuhong sa kinabuhi, ug panagbuwag makapahuluganon sa kinabuhi.” Isip miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nakahimamat kog daghang mga tawo. Bisan karon makaistorya kog lain-laing mga tawo. Ang mas daghang oportunidad sa paghatag bili ug suporta sa usag usa, mas buhong ug makahuluganon ang atong mga kinabuhi. Kon maningkamot ko sa pagkat-on ug pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo sa akong kinabuhi, akong mabantayan ang akong kaugalingon.