mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si 吉岡萌恵 (Moe)

  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka

Mahitungod Nako

Tungod kay miyembro sa Simbahan ang akong mga ginikanan, mosimba ko matag Dominggo sukad pa sa akong pagkabata. Nagpakabuhi ko nga nagkat-on sa mga pagtulun-an sa Dios. Ganahan kong maminaw sa mga asoy bahin sa Dios nga gisugilon sa akong mga ginikanan kanako. Isip resulta, mituo ko sa Dios ug mituman ko sa Iyang mga pagtulun-an isip dalan nga subayon. Dihang midako na ko ug nahimo nang tin-edyer, anam-anam ko nga nagduhaduha bahin sa mga pagtulun-an ug sa mga ideya nga gikonsiderar nakong natural lang nga mga butang hangtud niadtong panahona. Nag-ampo ko sa makadaghan alang sa tubag kon tinuod ba kini nga Simbahan ug tinuod ba ang mga pagtulun-an niini. Wala ko makadawat og klaro nga tubag—gibati lamang nako nga dunay kainit sa akong dughan, ug wala gyud ka kasabut kon unsay ipasabut niini. Sa naa na ko sa senior high school, naghunahuna ko sa akong umaabut ug nagkugi ko sa pagtuon matag adlaw aron makapasar ko sa mga entrance exam alang sa unibersidad nga akong gusto. Ug niadtong panahona ang mga pagtulun-an sa Dios mao ang nag-una nga suporta kanako. Ang pagtuon alang sa mga entrance exam sa unibersidad usa ka pagsulay kanako niadtong panahona, apan niadtong mga panahona nakita nako ang daghang milagro. Sa tinuoray nakadawat ko og daghang panalangin. Apan bisan og moingon ko niana, wala kini magpasabut nga ang tanan nakong gusto nahitabo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Tungod kay miyembro sa Simbahan ang akong mga ginikanan, mosimba ko matag Dominggo sukad pa sa akong pagkabata. Nagpakabuhi ko nga nagkat-on sa mga pagtulun-an sa Dios. Ganahan kong maminaw sa mga asoy bahin sa Dios nga gisugilon sa akong mga ginikanan kanako. Isip resulta, mituo ako sa Dios ug mituman ako sa Iyang mga pagtulun-an isip dalan nga subayon. Dihang midako na ko ug nahimo nang tin-edyer, anam-anam ko nga nagduhaduha bahin sa mga pagtulun-an ug sa mga ideya nga gikonsiderar nakong natural lang nga mga butang hangtud niadtong panahona. Nag-ampo ko sa makadaghan alang sa tubag kon tinuod ba kini nga Simbahan ug tinuod ba ang mga pagtulun-an niini. Wala ko makadawat og klaro nga tubag—gibati lamang nako ang kainit sa akong dughan, ug wala gyud ka kasabut kon unsay ipasabut niini. Sa naa na ko sa senior high school, naghunahuna ko sa akong umaabut ug nagkugi ko sa pagtuon matag adlaw aron makapasar ko sa mga entrance exam alang sa unibersidad nga akong gusto. Ug niadtong panahona ang mga pagtulun-an sa Dios mao ang nag-una nga suporta kanako. Sa matag adlaw makig-istorya ko sa Dios bahin sa akong mga hunahuna, mga pagbati, ug mga kabalaka. Atol sa recess sa akong klase magbasa ko sa mga kasulatan. Ang paghimo niini nakatabang nga ako makadawat og tubag nga akong gustong mahibaloan sa pagsulbad sa mga problema, ug nahimo kini nga kahupayan sa akong kalag. Bisan sa mga makahasol nga sitwasyon, nagpasalamat gihapon ko. Ang pagtuon alang sa mga entrance exam sa unibersidad usa ka pagsulay kanako niadtong panahona, apan niadtong mga panahona nakita nako ang daghang milagro. Sa tinuoray nakadawat ko og daghang panalangin. Apan wala kini magpasabut nga ang tanan nakong gusto nahitabo. Hinoon, karon nakasabut na ko nga ang Dios miandam og mas dagkong panalangin kanako kay sa akong gitinguha nga maangkon. Akong gibati nga ang mga butang nga akong gituohang mga milagro dili mga milagro; kondili, mga importante kining panghitabo nga giandam sa Dios alang sa akong kaayohan. Ang Dios nahigugma sa tanan, ug mituo ko nga Siya nag-andam og mas maayong dalan sa kalipay alang sa matag usa kanato.

Personal nga mga Istorya

Palihug ipasabut ang kabahin nga nahimo sa pag-ampo sa imong kinabuhi?

Akong gihunahuna ang pag-ampo isip usa ka oportunidad sa tawo aron makig-istorya sa Dios. Sama ra nga kon ikaw gustong makig-ilaila og laing tawo ug mopasuod pa sa inyong relasyon kanila pinaagi sa pagpakigsulti, mituo ko nga sama ra usab kini sa pagpakigsulti sa Dios pinaagi sa pag-ampo—kon sigihon ninyo kini sa pagbuhat, mas masuod ang inyong relasyon sa Dios. Pinaagi sa pagpakigsulti sa Dios bahin sa akong mga pagbati ug hunahuna, akong madawat ang tabang nga akong gikinahanglan gikan sa Dios nianang panahona. Usahay inyong bation ang kahupayan, sa ubang panahon makasiguro kamo nga Siya nakadungog sa inyong mga pangamuyo, ug sa ubang panahon inyo ganing bation ingon og kamo walay nadungog. Kini nga tayming maglain-lain, ug may daghang paagi usab sa paghimo niini, apan ang Dios sigurado nga modungog sa atong mga pag-ampo. Pinaagi sa pag-ampo kanunay ninyong bation nga ang Dios naa sa inyong kiliran, ug makabaton kamo og kaisug gumikan niana.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa Simbahan nagserbisyo ko isip representante sa grupo sa mga single adult (gitawag nga ‘SA’) kinsa mga 18 anyos o pataas. Gipaningkamutan gyud nako kini nga responsibilidad nga ang mga miyembro nga SA sa akong ward magkahigalaay, kauban nga maglingaw-lingaw, ug makasinati sila og dugang nga kalamboan. Ang mga miyembro nga SA sa akong Simbahan kanunay nga moapil sa mga kalihokan diin boluntaryo ang ilang pagtrabaho. Ang kasinatian nga makahimo og boluntaryo nga pagtrabaho sa rehiyon sa Tohoku nga naguba sa linog nakatudlo kanako kon unsa ka dako ang kalipay nga moabut gumikan sa pagserbisyo sa uban ug sa paglipay og usa ka tawo—nga kini daw dili katuohan.