mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Wilfried

  • Wilfried Möller
  • Wilfried Möller
  • Wilfried Möller
  • Wilfried Möller
  • Wilfried Möller
  • Wilfried Möller
  • Wilfried Möller
  • Wilfried Möller

Mahitungod Nako

Natawo ko niadtong 1938 ug nakaila lang gayud sa akong papa dihang nag-edad ko og walo, pagkahuman sa gubat. Pagkahuman nako sa akong mga eksamin sa high school (Abitur), nagtuon ko og English, Latin, ug geography aron makatudlo og high school sa Münster, Bochum, London, ug sa Lawrence, Kansas. Human sa tuig 1965 mitrabaho ko isip titser, tigtudlo sa mga magtutudlo sa English, ug direktor ko sa eskwelahan hangtud sa tuig 2000. Sukad sa tuig 1964 malipayon ko sa kaminyoon ug dunay duha ka anak ug unom ka apo. Ang akong ganahan mao ang musika, sayaw, literatura, kasaysayan, mga relihiyon, pagbiyahe, ug paglakaw-lakaw.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Isip estudyante, nagproblema ko tungod sa pangutana kon nganong dunay daghan nga Kristiyanong mga simbahan. Tin-aw diri nako nga dili posible ang pagkahiusa kang Kristo pinaagi sa paningkamot sa tawo (ecumenism). Mahitabo lang kini pinaagi sa pagpahiuli sa Simbahan ni Kristo pinaagi sa awtoridad sa Dios. Ug mao nga niadtong 1961, human sa dugay ug mainampoong paghunahuna, mipasakop ko sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tungod kay akong nakita nga kini nga Simbahan nagtudlo sa orihinal nga mga pagtulun-an ni Kristo ug dunay sama nga organisasyon sa orihinal nga Simbahan: Ang mga lalaki ug mga babaye dunay susama nga status. Ang mga lider sa priesthood gitugutan nga magminyo ug walay bayad sa ilang pagpangalagad; mga independente sila. Ang mga bata putli ug inosente ug wala kinahanglana nga bunyagan. Ang tanan mga anak sa Dios, sa walay pagtagad sa edad, kaliwat, kasaysayan, nasud, relihiyon, edukasyon, o trabaho. Ang lig-on nga pamilya mao ang sentro nga unit sa lig-on nga katilingban.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Niadtong tuig nga gibunyagan ko, 1961, sa Münster, akong nahimamat ang akong naasawa karon, si Dagmar, sa silingan nga ward sa Osnabrück. Nagkahiusa kami sukad sa sinugdanan kon unsaon pagpadagan sa among kinabuhi, ug naningkamot kami, matag usa sigon sa among mga abilidad, sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan, ug sa komunidad. Nakaserbisyo ko sa Simbahan isip Scout leader, titser, magsasangyaw, tigtudlo, ug lider sa ward (bishop)—nga mao gihapon hangtud karon—ug nagserbisyo ko sa regional level isip counselor ug translator ug interpreter. Dili ko motuo nga lisud tagdon ang tanang tawo nga akong gikahimamat, sa pribado man ug sa akong trabaho, isip mga igsoon—isip mga anak sa Dios—ug sa pagtagad kanila uban sa tukma nga pagrespeto. Tungod kay ang Simbahan mitudlo nga “Mohigugma sa inyong silingan ingon sa inyong kaugalingon,” akong gipaningkamutan nga lagsik kanunay ang akong lawas ug espiritu ug mapalambo ang akong mga talento aron mas maayo ang akong pagpanerbisyo sa trabaho ug sa akong boluntaryo nga trabaho. Lain pang baruganan nga gitudlo sa Simbahan ang nakadasig kanako: “Ang tinuod nga pagsimba naglakip sa pagserbisyo sa atong isigkatawo.” Ang mga kinaiya ug binuhatan nga ingon niini, nga gisuportahan ug gipakita sa mapinanggaong mga lider sa Simbahan kinsa nagsunod sa mga ehemplo ni Kristo, mihatag kanako ug sa akong asawa og usa ka makatagbaw ug malipayong pagbati sa kinabuhi. Bisan pa, ug gani sa mga sakit, pagkamatay, ug mga kapakyasan, nagpasalamat kami sa mga oportunidad nga gihatag kanamo.