mormon.org Tibuok kalibutan
Dallin: fisherman, alaska, salmon, soldotna, cebu, Dallin Carlson, Mormon.

Hi Ako si Dallin

Mahitungod Nako

Gitawag ko "Elder" kay misyonaryo ko karon. Nagtawo ko ug nagpalambo ko sa sulod sa Alaska. Ganahan ko pagkamping, pagkayaking, etc. Samtang nagpalambo nako, nangisda nga comercial ko uban sa akong tatay ug sa akong mga igsoon. nageskwela ko usa ka tuig sa Utah. Dilli pa Ko sure unsay akong gusto para sa akong mejor, apan siguro civil engineering. Nagalagad ko og misyon karon sa Cebu, Philipinas diri Nagkaton pagistoria ko sa Visaya/Cebuano.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

nagtuo ko niining ebanghelyo uban sa tanan nga akong kasingkasing. aduna ko'y hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug sa iyang pag-ula, ug nasayud ko nga siya maoy atong buhing manluluwas. Nagtuo ko sa Biblia, og tugon ni Jesukristo gikan Israel ('lumang yuta'), ug sa Basahon ni Mormon, og lain nga tugon ni Jesukristo gikan sa amerikas ('bag-ong yuta'). Sillang duha magpamatuod mahitungod ni Jesukristo ug pagkauban, naa silla ang kahingpitang ebanghelyo. gibasa nako Ang Basahon ni Mormon, ug giampo nako kabahin siya. Samtang ako nagampo aron nahibalo nianang kamatuoran, gibati ko og pagbati sa kalinaw nga tinuod Ang Basahon ni Mormon. Nasayud ko sigurado nga Ang Basahon ni Mormon mao ang mga pulong sa Dios, uban walay pagduhaduha.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Karon, gihatag nako ang akong panahon sa Ginoo pinaagi magalagad ko og misyon nga duha ka tuig sa Pilipinas. Isip misyonario diri, ang akong katuyoan maoy mangimbitar sa uban nga magduol silla ngadto kang JesuKristo, ug maningkamot ko nga magbuhat ko niana pinaagi tanan nga akong mga buluhaton.