mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ness

  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook

Mahitungod Nako

Hi, Ako si Ness. Taga-London, England ko, diin nagtrabaho ko isip mananayaw. Mosayaw ko, motudlo ug mo-choreograph og lain-laing sayaw ug sa mga teyatro. Nagtrabaho sab ko isip aerial dancer, buot pasabut molupad. Ang pagbati nga naa sa hangin makalipay nako. Ganahan kong mosayaw kay magpalagsik ni nako, kauban nako ang ubang mamugnaong mga tawo ug magmugna mi og sayaw gikan sa among mga ideya, kasagaran ang mga estudyante malamdagan sa akong klase ug kanunay kong magbiyahe. Sama sa akong pagbiyahe sa trabaho, mobiyahe sab ko og lain. Ako ug akong igsoon bag-o lang mibiyahe sa Guatemala ngadto sa Peru. Malipay kong makakita sa paagi sa pagpakabuhi sa uban ug makigsulti kay nagpahinumdom kini nga ang akong kultura usa lamang ka paagi dili kay mao ra ang paagi sa pagpakabuhi. Dili ko maluya sa pagtan-aw og bag-ong mga dapit, gani, kon magsugod og kalaay ang kinabuhi, motan-aw lang ko sa mapa sa kalibutan ug magplano og biyahe aron malagsik na usab. Ganahan ko og scuba diving kay sama ra ni og naglupad sa ilawom sa tubig. Ganahan kong magbisiktia inig kilum-kilom, mora sab ni og maglupad. Ganahan kong moambak-ambak sa trampolines uban sa akong mga pag-umangkon. Ganahan kong mokatawa uban sa akong pamilya ug mga higala. Duna koy makalingaw nga basahon aron mahinumdom sa makalingawng kasinatian kon ang kinabuhi di kaayo sadya, mapahinumduman ko sa makalingawng panahon ug mokatawa na usab. Nanghinaot kong makasayaw/makadagan og milya/makahandos og kariton sa hangtud!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mopasalig ko sa paghimo og usa ka butang, kon dunay hinungdan. Sa akong pagsimba, kanunay kong makadungog sa empasis ug pagdapit sa tanan sa pagsuta niini sa ilang kaugalingon kon balido ba ug matuod ang ilang gipangtudlo. Mao nga migahin ko’g panahon sa pagsuta sa mismong mga rason sa pagkinabuhi nga usa ka mormon�Akong nakita ang pagtulun-an ni Jesukristo (diha sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon) nga dili ikalimod. Kon tun-an nako ni bation nako ang kadasig nga magmaayo ; mas buotan, mapailubon, manggihatagon ug patas. Kon maningkamot kong mahiuyon ang akong kinabuhi sa pagtulun-an ni Jesus,� mobati kong balanse, malinawon ug positibo alang sa uban ug sa akong sitwasyon. Ang tumong niining mga pagtulun-an mao nga posible ang kausaban, nga walay angay nga magpabiling negatibo. Mituo kong posible ang kausaban ug mapasalamaton ko sa tinuohan nga nagtudlo niana nga baruganan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagsunod sa akong gituohan miusab sa akong inadlawng kinabuhi ngadto sa mapamalandungong pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan kada mata nako. Mag-ampo sab ko sa lisud nga mga dapit sa lisud nga panahon, kon kinahanglan. Kini nakalig-on nako nga magkinabuhi nga mormon kay ang malinawon nakong mga pagbati mabag-o ug dili lang usa ka panumduman ug kinahanglan pang hinumduman. Malipay ko sa pagsimba kay naa koy oportunidad nga makigsulti sa uban nga sagad lahi kay nako, apan pareho nako og tinuohan. Daghan ko’g nakat-unan gumikan sa oportunidad sa pagtudlo o sa pag-organisar og mga kalihokan sa simbahan alang sa mga tawo sa nagkalain-laing edad. Malipay ko nga dapiton sa pagtabang og piho nga pundok sa piho nga gidugayon ug dayon ibalhin sa laing buluhaton. Ang matag pagdapit nagtudlo kanako og bag-ong butang bahin sa uban ug kanako. May nindot kong mga kagahapon sa pagtabang sa uban sa akong simbahan, ug sa ilang pagtabang kanako. Alang nako, ang simbahan talagsaong dapit sa pagkat-on nga mahigugma sa uban ug usahay bation sama nga sakop sa pamilya.