mormon.org Tibuok kalibutan
Icelza: Mormon.

Hi Ako si Icelza

Mahitungod Nako

Ako usa ka inahan ug asawa karon. Ganahan ko nga mobuhat sa mga butang uban sa akong pamilya sama sa pagsayaw, pagkanta ug pagdrama. Ganahan gyud ko sa kamping ug pagpanuroy sa gabii, ganahan ko mopintal ug mo-relax samtang magsulat og mga kanta, mga balak ug makakita sa positibo nga resulta sa imong mga paningkamot kon ikaw motabang sa uban nga mas mohimsog usa gayud ka nindot nga pagbati nga makahatag og serbisyo sa mga tawo sa ilang panglawas ug labi na sa pagtambal sa mga bata.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ka butang nga gipasalamatan nako mao kon giunsa ako pag-andam sa pagdawat sa ebanghelyo ni Jesukristo sa akong kinabuhi, kay sa wala pa ko makadungog niini sa hingpit apan sa dihang nag-eskwela ko sa kolehiyo diin siya mohimo og importante nga desisyon (magbaton og pamilya ug kinsa ang akong pilion nga bana). Pinaagi sa ebanghelyo nasayud ako niini nga mga kamatuoran. Wala koy pagduha-duha nga ang gugma sa akong langitnong amahan miatiman nako kanunay, sa pagpanalipod ug pagtabang nako, karon akong ipamatuod samtang ilang bation kanunay ang gugma sa akong Manluluwas, akong nakita ang iyang himaya sa paglalang sa uniberso ug sa akong pamilya, usa ka bililhon nga kahibalo nga akong ganahan nga ipakigbahin sa akong mga anak.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Kon kami dunay oportunidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo dili mi magduha-duha, kay daghang mga problema nga anaa sa katilingban nga masulbad ug ang mga tubag anaa sa lagda ug programa nga gitanyag sa ebanghelyo ni Jesukristo, Dili ko magduha-duha kon maghisgot ko sa mga butang nga makatabang namo nga mahimong mas mayong tawo ug maayong pamilya.