mormon.org Tibuok kalibutan
Chad: NFL, Kilimanjaro, Wounded Warrior Proj, China, NFL Ambassador Asia, BYU Football, Mormon.

Hi Ako si Chad

Mahitungod Nako

Minyo ko, may pito ka anak. Midula ko og football sa BYU ug sa NFL. Nagmisyon ko sa Taiwan ug nakapausab gyud kini sa akong kinabuhi. Tungod niana, nakaadto ko sa China sa makadaghan isip ambasador sa NFL. Ganahan ko sa mga Intsik, malingaw kong mosulti sa ilang pinulongan ug sa ilang pagkaon, apan ganahan gyud ko nila. Nagsulat ko og libro bahin sa akong mga kasinatian isip football player, misyonaryo, bana, amahan, anak ug higala. Giulohan kini og, “Palibuti Imong Kaugalingon sa Kabantog” [Surround Yourself with Greatness]. Pipila sa pinakamaayo sa akong kinabuhi mao ang pagtambong sa mga dula sa akong mga anak ug sa mga pasundayag sa eskwelahan, magbisiklita sa bungtod sa Utah, motambong og mga sports sa BYU, mokaon og turkey sandwich uban sa akong asawa sa Kneaders, ug magbasa og nindot nga mga basahon. Mihangyo ang NFL nga akong lakawon ang Mt. Kilimanjaro niadtong Mayo 2011 uban ni Tedy Bruschi sa Patriots ug ni Jeff Fisher kinsa nag-coach kaniadto sa Tennessee Titans. Kauban namo ang 4 ka samaran nga sundalo sa among militar ug gi-isponsoran mi sa NFL, sa Wounded Warrior Project, ug Under Armour. Ang duha ka sundalo naputlan og tiil, ang usa nabuta ang tuong mata, ug ang usa nag-antus sa PTSD. Makadasig kadto nga kasinatian nga nakakat-on ko og daghan bahin sa kaisug, kagawasan, kalig-on, ug milagro sa Tinipong Bansa sa Amerika. Ipakigbahin nako ni nga kasinatian sa sunod nakong libro nga hapit na mogawas, “The Power of the Jersey.” Isip football player nakigdula ko sa pinakabantugang mga coach. Nila ni Lee Salmans, Tom Rabb, LaVell Edwards, Ray Rhodes, Dick Vermeil, ug Andy Reid. Mga eksperto kaayo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Miyembro ko sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tungod kay nahibalo ko nga tinuod kini. Nagtubo ko sa LDS nga pamilya ug butang kana nga kanunay nakong pasalamatan. Wa koy mahinumduman nga nagduha-duha ko sa katinuod sa simbahan. Grabe nga pag-atake sa kasingkasing sa akong Papa sa 18 anyos ko. Ang iyang pagsugakod di katuohan ug milagruso ang iyang pagkaayo. Si Mama ang akong bayani niadtong higayona. Akong gibati ang kaduol sa akong Amahan sa Langit atol niana nga pagsulay. Akong naamguhan unsa ko kahakog sa tin-edyer pa ko ug gustong mahimong mas maayo. Sa ospital sa kwarto ni Papa didto nako giablihan ang akong call [tawag] alang sa misyon sa Taiwan. Dihang gitawag kong moserbisyo sa mga Intsik sa Taiwan isip misyonaryo didto mitubo ang akong pagpamatuod sa Manluluwas. Nakakat-on ko sa Iyang kinabuhi, pagtulun-an, sambingay, mabinationg paghigugma ug nausab ang akong pagbati. Akong naamguhan, tingali sa unang higayon, nga Siya gikinahanglan ko gayud. Ang akong responsibilidad sa Taiwan mao ang pagtudlo sa Iyang ebanghelyo sa tanang maminaw. Ang pagmisyon usa sa pinakamahagiton ug magantihong butang nga akong nahimo. Ang pagkat-on pa lamang sa Mandarin Chinese usa ka pagsulay sama sa pagtangas sa Everest.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ako ug ang akong asawa malingaw sa pagpakig-istorya sa mga batan-on sukad mi naminyo. Tungod sa iyang trabaho sa volleyball ug ako sa football, may daghan ming oportunidad nga magpamatuod sa Manluluwas ngadto sa kabatan-onan. Nakadayeg mi sa kahayag sa ilang kinabuhi ingon man sa daghang hagit nga ilang giatubang. Mas masaligon mi kay sa kaniadto nga ang tinuod nga kalinaw ug kahupayan moabut pinaagi sa pagsunod sa mga sugo. Ang pinakadakong tahas namo sa komunidad mao ang pagka-Mama ug Papa. Ganahan kong makig-uban sa akong mga anak, motan-aw sa ilang mga dula, motambong sa ilang mga pasundayag sa eskwelahan, magbasa og mga libro sa dads and donuts, ug magdungan pagpangaon inig ka gabii. Aduna pa bay mas maayo o mas importante kay niana. Sa milabayng lima ka tuig mipahigayon ko og golf tournament alang sa may sakit nga Cystic Fibrosis. Daghan kog higala nga anaa niini nga sakit ug naghinam-hinam nga makapahigayon og golf tournament sa pagsaulog sa hingpit nga pagwagtang sa sakit. Sa karon, padayon ming magpundok og mga tawo alang sa pagpangita og tambal. Sa kanunay ang mga Lumad nga mga Amerikanhon talagsaon para nako. Nagtuon ko bahin nila diha sa libro ug padayon kong nagkat-on kabahin nila. Nagserbisyo ko sa board of the American Indian Services aron makatabang sa Lumad nga mga Amerikanhon nga mapadayon ang edukasyon. Nagtuo ko nga ang edukasyon usa sa pinakadako natong gasa. Ganahan kong mobisita sa mga eskwelahan o sa komunidad sa mga Lumad nga Amerikanhon ug ipakigbahin ang akong pagsalig nga kon maglikay ta sa drugas ug ilimnon, mas minus ang problema ug mas makabuntog ta sa mga babag sa kinabuhi. Napanalanginan ko og talagsaong mga higala ug mga silingan. Utangan ko nilang tanan. Sila ang akong kahayag niining mahagiton nga kalibutan. Sa sunod nga mag-mountain biking ka sa bungtod sa Utah, manghinaut kong makauban nimo. Bisan unsa ang panahon, mahimo kining pinakamaayong adlaw!