mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Nuria

  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez

Mahitungod Nako

Mapasalamaton kaayo ko kon giunsa, diin, ug uban kang kinsa ako nagpakabuhi. Sugod sa kang kinsa, ang akong gamayng pamilya naglangkob sa akong buotang bana ug duha ka maanyag nga mga anak. Giunsa nako pagpuyo akong kinabuhi: Duna koy oportunidad sa pagbuhat og duha ka butang nga ganahan nakong buhaton: ang pagkainahan ug pagbayaw sa uban pinaagi sa musika. Sa katapusan, diin: duna koy oportunidad sa pagpuyo sa akong ganahan nga isla sa Puerto Rico diin ako magdako. Nakapuyo mi sa ubang mga dapit nga nindot, apan nakahimo mi sa pagpuyo ug pagpadako sa among pamilya sa dapit nga nindot bisan og dili kini hingpit, apan among gibati nga amoa, ug naningkamot mi nga makatampo sa bisan unsang paagi. Dugang niana, nagdamgo ko nga makabisita sa Italy. Gusto pa ko makahibalo sa photography, ug ang akong paborito mao ang pamahaw.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Makasugod ko pinaagi sa pagsulti sa tanan nga akong nakuha sa pagka-Mormon: Giya, kasiguroan, paglaum, panglantaw, kahibalo, panalangin, uban pa. Giisip nako ang tanan nga rason nga nahimong Mormon. Hinoon, mao kini ang resulta, dili ang rason alang niini. Usa ko ka Mormon tungod kay gibati nako ug nasayud ko nga ang Dios mipahiuli sa Iyang tinuod nga Simbahan pinaagi ni Propeta Joseph Smith ug uban niana, ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo. Usa ko ka Mormon tungod kay gibati nako ug nasayud ko nga ang Basahon ni Mormon sagrado nga basahon sa kasulatan nga gireserba sa atong panahon, ug kini pulong sa Dios. Usa ko ka Mormon tungod kay ang Dios nakigsulti sa tawo, ug gibuhat Niya kini pinaagi sa buhi nga propeta, nga si Thomas S. Monson. Usa ko ka Mormon tungod kay ako nangutana ug nakadawat og tubag, ug nakumpirmar nako ni kada adlaw.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Unsay akong gibuhat mao ang pagtabang sa uban pinaagi sa musika. Duna koy oportunidad sa pagtabang sa mga bata nga makat-on og kanta nga makatudlo nila bahin ni Jesukristo ug unsay Iyang gitudlo ug gihimo. Makapadani kon sa unsang paagi nga ang yanong kanta makatudlo ug makatabang nila nga mobati sa mga kamatuoran. Dili ko kapuyon sa pagtudlo, makakita sa kadasig sa ilang mga mata kon dunay bag-o nga itudlo nila, giunsa nila kini pagsunod, ug giunsa nila sa pag-master niini. Ganahan sila kon ubanan nako sila sa piano. Ganahan usab ko nga mogamti sa akong kahibalo sa pagsalmot og mga programa sa musika nga makadasig sa mga partisipante ingon man usab sa nanan-aw. Magkinahanglan og panahon ug paningkamot, apan sa katapusan, kon usa lang ka tawo ang natandog pinaagi sa musika, bililhon kaayo.