mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Kristy

  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass

Mahitungod Nako

Usa ko ka asawa. Inahan ko sa duha ka anak nga babaye. Propesyunal aktres ko nagtrabaho sa Siyudad sa New York. Sakop ko sa PTA nga Mama. Usa ko ka blogger. Amateur ko nga tiglitrato ug fiber artist ko. Nadiskubre nako ang akong kaugalingon samtang naglakaw sa mga karsada sa siyudad. Usa ko ka Mormon.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Bisan nagtubo ko nga Mormon, tinuoray kong nakabig dihang igo na ang akong pangidaron. Sa hapit na ko magtin-edyer mihukom kong mag-eksperimento. Sundon nako ang mga sugo nga gihatag kanako, ug obserbaran unsay mahitabo. Human sa hugot nga pagtuo, dedikasyon ug paglabay sa panahon, akong nakita nga ang kamasulundon = panalangin. Kana nga pormula kanunayng tinuod ug wala gayud mopakyas kanako. Mao kana nganong usa ko ka Mormon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Matag adlaw naningkamot kong may personal nga pag-ampo ug pagbasa sa kasulatan. Akong nakita nga kon matuman ko kining inadlaw nga tumong, mas maayo ang akong adlaw, bisan unsay mobabag sa dalan. Lapas pa niana akong gisuportahan ang akong bana samtang nagserbisyo siya sa kongregasyon isip Bishop, ug nagtudlo sab ko sa nag-edad og 3 nga mga bata sa primary.