mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Angie Pamela Wong Diaz

  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong

Mahitungod Nako

Ganahan kaayo ko moluto ug mokaon. Ang akong salida sa pagpangluto lahi tungod kay motudlo ko sa ebanghelyo ug moluto isip pamilya, nga mao ang importante. Sa kusina makat-on kamo og panaghiusa, makahimo og mga tradisyon, ug makapakita og gugma; magtinabangay kami sa usag usa, magpasalamat kami, ug makigduyog kami sa among mga anak. Mao kana ang gitudlo sa akong mga ginikanan, ug kini mao ang akong gitudlo sa among mga anak sa gagmay pa sila. Gamit ang mga recipe, course, ug workshop, motudlo ko og mga sister ug mga babaye unsaon sa pagpalambo sa ilang mga kaugalingon uban ang self-reliance diha sa panimalay. Dili sayon alang sa mga babaye kinsa dunay problema sa kinabuhi, sa panimalay, sa trabaho, ug sa mga anak, apan kini mahimo. Kada adlaw ako mibangon sa buntag ug mag-ampo sa pagsugod sa bag-o, maanindot nga adlaw. Mopahiyom ug malipayon ko mao nga kini sayon. Busy kaayo ko sa akong trabaho isip inahan sa tulo ka gagmayng mga anak. Sila ang prayoridad sa kinabuhi. Ang akong buotang bana mao ang akong haligi. Magtinabangay kami isip magtiayon ug motabang sa usag usa isip pamilya. Maningkamot ko sa pagtuman sa akong mga tumong sa kinabuhi ug mohatag sa akong labing maayo, ang bugtong babaye nga nagtrabaho niana nga channel kinsa nagtarbaho niana nga salida mao ang usa ka matarung ug bugtong miyembro, ug maningkamot ko nga motabang sa uban. Apan nasayud ko nga ako nagtudlo sa ebanghelyo, ug ako ehemplo sa akong kaugalingon ug ngadto sa uban.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang akong mga ginikanan mipadako nako sa Simbahan. Usa ko ka Mormon. Niining kinabuhia nakat-on ko isip tin-edyer, mihingkod ko, ug duna koy akong kaugalingong kriterya. Pinaagi sa akong kaugalingong mga kasinatian, akong nasabtan nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang tinuod nga Simbahan. Nag-ampo ko aron makasabut niini, ug nakadawat ko og tubag. Kada adlaw gikumpirmar ko kini pinaagi sa akong mga panalangin ug oportunidad sa pag-uswag. Nasayud ko nga ako anak sa Dios, ug Siya anaa, nga Iyang gihatag nako si Jesus isip akong Manluluwas, ako lamang ang makahukom kon mosunod ba ko Kaniya o dili. Gitubag Niya ang akong mga pag-ampo. Sa akong kinabuhi, akong nasabtan nga kinahanglang tan-awon nato ang positibo sa atong mga pagsulay aron mouswag isip mga indibidwal. Sa ingon, sa ebanghelyo mas sayon ang pagbuntog sa mga kalisud sa kinabuhi. Mao kana ang gitudlo sa ebanghelyo kanako sa akong kinabuhi kada adlaw. Nakita nako ni sa akong mga anak kon magtudlo ko nila sa ebanghelyo, ug kon sila mag-ampo ug mopasalamat ug mangayo og butang sama sa mga bata. Mao nga nakahibalo ko nga walay pagduha-duha nga kini tinuod, tungod kay nakita nako kini sa akong personal nga kinabuhi ug sa akong pamilya. Nakapalig-on kini namo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagpuyo ko sa akong pagtuo pinaagi sa pagserbisyo, mao kana ang gitudlo sa Ginoo. Nahinumdom ko sa dihang naghimo ko og tumong sa pagsebriyso sa lokal nga retirement home. Gihatagan nako sila og panihapon sa Pasko, midala og mga regalo, ug migahin og panahon sa pagbasa ngadto kanila o bisan sa pagpaminaw sa ilang mga istorya. Usa kadto ka talagsaon nga kasinatian. Daghan ko og nakat-unan, ug nagtinabangay kami uban sa mga kabatan-onan sa Simbahan. Sa salida sa TV, gigamit nako unsay akong nakat-unan kabahin sa food storage ug homemaking aron makaatubang sa lisud nga mga panahon uban sa mas positibo nga kinaiya aron ako magmalampuson. Kada adlaw, nagpuyo ko sa akong pagtuo isip usa ka tawo ug uban sa akong pamilya aron mouswag. Dili ko perpekto, apan naningkamot ko nga mouswag sa mga butang nga akong buhaton aron makatabang niadtong labing nanginahanglan niini. Ganahan ko nga motabang sa uban ug motudlo og gamay sa unsay akong nahibaloan. Ang usa ka cooking recipe sama sa pagtuo. Sa ebanghelyo, lain-laing mga sagol gikinahanglan aron ang pagkaon mahimong lamian. Sama ra kini sa pagtuo, ang ebanghelyo, gugma, pamilya, charisma, ug ang pagkaehemplo. Pinaagi sa pagtabang sa atong isig ka tawo niini ug sa daghang laing mga butang, makaluto kita og lamian kaayo nga pagkaon. Anaa sa atong kusina ang mga sagol, apan wala kita makahibalo unsaon sa paggamit niini sa tukmang paagi aron makaluto og espesyal nga pagkaon. Sa ingon, kinahanglan natong gamiton kadtong mga sagol sa atong inadlaw nga mga kinabuhi aron sa pagdugang og lasa sa atong pagkaon ug sa atong mga kinabuhi. Ang ebanghelyo nagtudlo kanato niana ug daghan pa, mao nga gamiton nato kanang tanan sa atong pagtuo.