mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Michelle Paniagua.

  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua

Mahitungod Nako

Inahan ko sa tulo ka matahum nga mga anak, ang duha dunay autism. Sa sugod lisud ang pagdawat ug pag-usab sa bag-ong kinabuhi sa mga terapi ug pagkaong masustansya. Duna koy pagtuo sa pagkabanhaw ug makita nako sila nga hingpit sama sa gisaad sa Ginoo. Akong igsoon ug ako dunay bilingual nga eskwelahan dinhi sa among siyudad. Lingaw ko sa oras uban sa akong mga estudyante kay tudloan ko sila sa akong ganahan ug nahibaloan. Ganahan ko sa akong trabaho kay makita nako nga nausab ang mga estudyante ug ilang kinabuhi nga puno sa positibo nga mga butang. Kami dunay bag-ong proyekto, diin ang mga bata nga lain-lain og abilidad makaapil ug dunay espesyal nga atensyon nga gikinahanglan nila ug dunay dapit nga molambo sa lain-laing mga bahin. Ang ganahan nako nga palabay sa oras mao ang pagka-busy! Di ko ganahan nga mag-usik og panahon. Duna koy mga proyekto sa balay, sama sa pagsulat, mag-family history, mag-home work uban sa akong mga anak, ug mahimong mas maayo nga inahan. Ganahan ko nga mobiyahe uban sa pamilya ug makakita og laing mga lugar ug laing mga tawo, ilabi na ko makaobserbar ko sa trabaho sa ubang magtutudlo. Nagtuo ko nga matinuod ang atong mga damgo, kon maninguha ta ug ihatag ang tanan sa pagkab-ot niini. Ang panahon importante kaayo nako, mao kini ang himan nga atong makab-ot ang atong katuyoan ug tumong!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Miyembro ko sa Simbahan sukad sukad. Ang akong papa namiyembro sukad sa singko anyos pa siya. Ang akong mga igsoon ug ako nagtubo sa Simbahan ug dunay oportunidad sa pag-apil sa tanang mga programa nga gihimo alang sa mga bata ug kabatan-onan. Tingali ingon og sayon, apan dili, tungod kay kinahanglan kong makat-on sa kamatuoran sa akong kaugalingon. Nakatabang nga nahimo kong misyonaryo sa Panama kay nakasabut ko nga dili sayon nga mousab sa naandan nga kinabuhi. Akong nakita ang dakong sakripisyo nga gihimo sa mga tawo aron makasunod sa Manluluwas ug makabuhat unsay Iyang gisugo, ug mapasalamaton ko nga nakahibalo sa ebanghelyo sa bata pa. Malipayon kong miyembro sa Simbahan. Nalingaw ko sa mga kalihokan kay nakatabang ni nako nga molambo akong kinabuhi ug maningkamot nga mahimong mas maayo. Daghan gihapon ko og angay nga makat-unan, pero kahibalo ko nga sa Simbahan akong makita ang tabang. Di ko makahibalo kon unsay mahitabo kon wa pa ko sa Simbahan, ni kon dili makasimba, ug kana di nako ikabaylo og lain. Ako nakakaplag og kalinaw ug paglaum sa pagka-Mormon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagka-miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo usa ka natural nga paagi nga magpuyo nga yano. Mas labaw pa ni sa pagsunod sa mga lagda, kini mao ang pagbuhat sa sakto nga butang. Isip mga miyembro sa Simbahan, duna tay oportunidad sa pagpalambo sa atong kinabuhi, sa indibidwal, sa pamilya, isip propesyonal, ug kabahin sa komunidad. Mahimo kitang kahayag sa kalibutan pinaagi sa pagbuhat sa gagmay ug yanong mga butang nga makatabang sa pagpalambo sa atong palibut. Nakahibalo ta nga kita dunay potensyal ug makab-ot nato ang tanan nga atong tinguhaon.