mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Sherri Patterson McRae

  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae

Mahitungod Nako

Inahan ko sa lima ka mga bata: tulo ka lalaki ug duha ka babaye. Ang upat nakong anak makadungog ug ang usa Bungol! Duna koy talagsaon nga bana kinsa kanunay nga mopahimuot nako!! Lola ko sa tulo ka apo ug duha ang umaabut! Magdula ko og ALTA tennis uban sa buotang grupo sa mga babaye. Ang tennis maoy akong paborito nga buhaton. Hinoon, ang dula sa pamilya nga badminton duol ra kaayo sa nindot nga dula sa tennis uban sa mga batang babaye. Ganahan usab ko nga magluto ug mosulay og bag-ong mga resipe. Gusto ko nga malipay ang akong pamilya sa bag-ong mga dessert. Gusto nga maghimo og mga party ug mosiguro nga ang tanan malipayon. Ganahan kong motudlo og klase sa sign language sa akong balay alang niadtong gusong makat-on sa pagpakigsulti sa Bungol o dunay kalisud sa pangdungog.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod kay natawo ko niini nga Simbahan. Gibati nako nga napanalanginan nga nabunyagan sa dihang otso anyos ang akong edad. Apan ang tinuod mao, kitang tanan mga kinabig sa Iyang ebanghelyo ug kinahanglang makaangkon sa atong kaugalingong pagpamatuod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Kon magbasa ko sa mga kasulatan o maminaw sa mga pakigpulong sa simbahan, ang kainit sa akong dughan maoy nagsulti nako nga ako nagsunod Kaniya. Nasayud ko nga ang Langitnong Amahan nahigugma nato sama sa Iyang paghigugma sa mga tawo sa karaan. Ang buhi nga propeta sa kalibutan karon usa ka importante kaayo nga aspeto niini nga Simbahan. Nasayud ko nga si Presidente Monson mosulti nato sa mga butang nga gusto sa Langitnong Amahan nga atong mahibaloan ug buhaton. Kini duna gyuy kamatuoran! Usab, ang gasa sa Espiritu Santo nga atong nadawat sa bunyag mao ang labing importante nga gasa nga sukad akong nadawat. Ang Espiritu Santo mao ang kanunay nga kompanyon ug giya nako kon ako takus. Ang gasa nakapanalangin nako pag-ayo sa akong kinabuhi sa pagpasidaan, pag-awhag, ug pagbayaw nako ug pagdirekta sa akong mga aksyon. Nasayud ko nga kini ang Iyang Simbahan, ug ako nasayud niini tungod kay gibati nako kini. Gimatuod kini matag higayon nga akong gakson ang akong mga anak, mag-ampo, o maminaw sa Iyang mga sulugoon nga motudlo og sakto nga baruganan. Ghigugma nako ang akong pamilya ug nasayud nga kami magkauban sa kahangturan kon kami magmasulundon niini nga kinabuhi. Kon unsa ka dako ang akong gugma sa akong kaugalingong pamilya, ang Langitnong Amahan mas nahigugma kanato. Kini nga kahibalo nakapanalangin sa akong kinabuhi ug nakahatag nako og kalig-on nga akong gikinahanglan aron magmalipayon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot ko sa pagsunod sa akong tinuohan pinaagi sa pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo ngadto sa akong pamilya. Gusto nakong makat-on ang akong mga anak nga ang pagsunod sa mga sugo sa atong Langitnong Amahan dili pagpugong apan makahatag og tinuod nga kalipay ug kalinaw. Ang pag-ampo sa pamilya ug paggahin og panahon nga mag-uban nao ang among prayoridad. Samtang kita moagi sa mga pagsulay ug mga pakigbisog niini nga kinabuhi, makapahupay nga makahibalo nga kita wala mag-inusara ug makakaplag og tubag sa atong mga pangutana pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan. Nagserbisyo ko sa akong kongregasyon pinaagi sa pagsiguro nga ang Bungol nga mga miyembro dunay tighubad kanunay kon sila nagkinahanglan niini. Makahupay kaayo nga makahibalo nga ang Ginoo naghatag og paagi alang sa Iyang tanang mga anak nga makat-on sa Iyang ebanghelyo. Akong kalipay ang pagserbisyo niining paagiha ug paghatag sa uban sa oportunidad sa pagserbisyo sa atong Bungol nga mga kaigsoonan.