mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Bruno

  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez

Mahitungod Nako

Natawo ko sa nindot nga nasud nga gitawag og Guatemala, sa sentro sa Amerika. Mao pay pag-abut nako sa akong unang 48 ka tuig nga pangidaron, ug ako dunay nindot nga pamilya. Sa miaging 28 ka tuig sa kaminyoon, ang akong asawa nga si Brenda ug ako mipadako sa among upat ka mga anak (duha ka lalaki ug duha ka babaye); kami dunay duha ka apo ug usa nga natawo sa Abril 2012. Kasagaran sa akong kinabuhi, nagtrabaho ko, 30 ka tuig isip tigmantala, diin 8 ka tuig gigahin sa importante nga mga kompanya sa akong nasud, ug 22 sa akong kaugalingong negosyo. Sa katapusang upat ka tuig nahimo ko nga Life Coach, nagtabang sa mga tawo –ilabi na sa mga batan-on– nga makakita og katuyoan sa kinabuhi ug sa pagpalambo sa ilang potensyal. Miresulta kini sa akong pag-apil sa importante nga nasudnong telebisyon ug mga programa sa radyo ug sa paghimo og mga pasundayag sa mga kompanya ug mga eskwelahan. Ganahan ko nga magbasa ug makakat-on sa tanang higayon. Usab, isip maayo nga Latino, ganahan ko nga mosayaw, maminaw og musika, ug magdula og soccer, nga akong buhaton katulo sa usa ka semana.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa dihang 10 anyos pa ko, samtang nagbasa sa Biblia nakasabut ko nga pinaagi ni Abraham, gi-establisar sa Dios ang 12 ka tribo sa Israel, diin 10 ang nangawala, ug usa mao ang tribo ni Juda, apan ang akong pangutana kon hain nga tribo ang mikompleto sa 12. Nangutana ko og daghang mga tawo bahin niini, ug wala gyuy makatubag. Mga katuigan human niana, nahimamat nako ang akong asawa, kinsa miyembro na sa Simbahan, ug dili gyud ko gusto nga maghisgut siya bahin niana nga hilisgutan, bisan kon mosimba siya; moadto lang ko ug ihatud siya didto, dili gyud ko gusto nga maghisgut kami bahin sa relihiyon. Sukad sa una ganahan na gyud ko og soccer, ang mga young single adult midapit nako nga mahimong parte sa ilang team sa soccer, ug nagsugod ko nga makabaton og mga higala nga Mormon, nga miresulta sa pagdapit sa pipila ka mga sister missionary nako nga maminaw sa ilang mensahe, ug akong gidawat; sa dihang naghisgut sila nako bahin sa Basahon ni Mormon ug sa gigikanan niini, nangutana ko kon mao ba kana nga tribo nga akong gipangita pito ka tuig na ang milabay. Mibati dayon ko og init nga pagbati sa akong kasingkasing, ug uban sa dakong tinguha misugod ko og basa sa basahon. Migahin ko og 22 ka adlaw sa pagbasa niini, ug usa ka pagbati sa pasalamat ang miabut sa akong kinabuhi, nga masayud nga si Jesukristo mihimo og sakripisyo alang nako, ug nga ang Iyang ebanghelyo gipahiuli dinhi sa yuta. Nakadawat ko og tinguha nga mopasakop sa Iyang Simbahan pinaagi sa bunyag. Ang akong kinabuhi nausab. Ako ang primero sa akong pamilya; karon tanan sa akong pamilya mga miyembro, ug nakita na namo karon ang ikatulong henerasyon. Nasayud ko nga ang Dios mao ang akong Amahan, ug ako mopamatuod nga akong nakaplagan ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo, ug karon nagpaambit ko niini sa liboan ka mga tawo, uban sa kasigurohan nga kini tinuod....... ug kini akong gipaambit sa pangalan ni Jesukristo.

Personal nga mga Istorya

Palihug pakigbahin sa imong mga pagbati/pagpamatuod sa Pagpahiuli sa Ebanghelyo.

Ang kalangitan naabli na usab. Ang awtoridad sa Ginoo gihatag na usab sa tawo. Ang awtoridad ingon man usab ang Iyang Simbahan makita na usab sa yuta, nag-andam alang Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Si Joseph Smith usa ka propeta sa DIOS. Ang mga ordinansa nagpakita sa Iyang gahum sa kabalaan, ug karon ang Iyang Simbahan gigiyahan pinaagi sa mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag. Ako dunay kasigurohan ug paglaum sa buhing DIOS ug isip tig-ambit sa Iyang talagsaong mga panalangin. Ako Iyang anak, ug Siya nagdapit kanako nga mahingpit pinaagi sa Iyang Anak, ang akong Manunubos nga si Jesukristo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nakaserbisyo ko sa Simbahan sobra na sa 30 ka tuig, ug usa sa akong pinakanindot nga kasinatian mao ang higayon sa dihang ang akong asawa ug ako miserbisyo sa programa alang sa kabatan-onan nga gitawag og “Especially for Youth,” o EFY, 2010. Dunay pipila ka bulan nga pagpangandam sa pagserbisyo isip mga session director, ug panahon sa tibuok semana nakig-ambit kami sa kinabuhi sa 740 ka mga batan-on. Nindot nga makita sila nga moabut ug mosalmot sa matag kalihokan ug moapil sa mga debosyonal. Sa mga klase silang tanan morag among mga anak, misalmot gamit ang ilang mga talento, ingon man usab sa mga sayaw. Pagka-Huwebes mipahigayon kami og debosyonal nga mituhop sa kasingkasing sa tanan namo nga misalmot. Matag usa kanila mibarug aron mohatag sa ilang pagpamatuod. Siguro naghilak kami sobra sa usa ka oras, ug sa adlaw nga nanamilit kami sa usag usa human sa semana, walay usa nga ganahang mouli –nindot kadto nga kasinatian. Nindot nga makatudlo nila. Nindot nga magpuyo uban nila. Human sa hapit usa ka tuig, padayon kaming dunay komunikasyon sa kasagaran nila. Daghan sa ilang mga ginikanan nakakita og kausaban sa matag usa sa ilang mga anak, daghan sa unang higayon.