mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Christopher

  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank

Mahitungod Nako

Usa ko ka propesyunal nga ballet dancer ug ballet master. Nagtudlo ko og ballet ngadto sa mga batan-on nga gustong mahimong mga dancer. Nag-guest ko isip usa ka propesyunal nga dancer ngadto sa ubang propesyunal nga ballet companies sa tibuok kalibutan. Minyo ko sa usa ka matahum, lig-on nga babaye, kami dunay duha ka matahum nga anak nga nia namo karon ug ang usa nakapauli na sa atong Langitnong Amahan. Tinuod gayud nga usa ka panalangin ang makabaton sa ebanghelyo ni Jesukristo sa akong kinabuhi, ilabi na dihang namatay ang among usa ka anak. Nahibalo ko nga makita nako siya pag-usab.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagdako ko sa Simbahan nga dunay talagsaon, matinud-anong mga ginikanan. Nalayo ko sa Simbahan og kadiyot. Huyang pa ang akong pagpamatuod nianang higayuna, ug nagtuo ko nga mas maayo ang akong kinabuhi kon wala ang relihiyon. Dayon akong naamguhan nga kon wala diay ang presensya sa Dios sa akong kinabuhi, haw-ang kini ug ako nangita ug nangamuyo niini. Misimba ko usa ka Dominggo sa akong kagustohan ug gihangop sa mahigugmaong mga bukton, dili lang sa akong mga ginikanan apan sa tibuok nga kongregasyon. Pagkaanindot adto nga pagkabalik. Nakamisyon ko, diin didto gayud nako naangkon ang mas lig-ong pagpamatuod. Karon naa na koy pagmatuod nga dili na matarug. Nahibalo ko nga ang ebanghelyo mipanalangin sa akong kinabuhi. Lig-on ang akong pagpamatuod nga ang ebanghelyo ni Jesukristo alang sa tanan kinsa andam nga modawat sa ngalan ni Jesukristo diha sa ilang kaugalingon isip ilang personal nga Manluluwas. Tinuod ang ebanghelyo, ug nahibalo ko niini sa walay pagduha-duha.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Matag adlaw ako ug ang akong mga estudyante mopasundayag libut sa komunidad ngadto sa mga ospital ug balay sa mga bata sa tibuok tuig. Malipay gyud ko nga akong mapakigbahin ang gasa sa pagsayaw ngadto sa mga tawo nga wala niini nga gasa. Duna koy maanindot nga oportunidad nga ikatrabaho ang batan-ong mga lalaki nga nag-edad og 12 ngadto sa 18 o 19 sulod na sa daghang tuig. Malipay ko nga mobisita sa mga pamilya ug sa usa ka biyuda sa akong kongregasyon kaduha sa usa ka bulan. Karon duna koy oportunidad ug panalangin nga magserbisyo uban sa pinangga namong bishop. Naningkamot ko sa matag adlaw nga mosunod kang Kristo pinaagi sa akong binuhatan ug pakig-inter-aksyon sa uban.