mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ryan

  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts

Mahitungod Nako

Nadasig ko sa pagdiskobre sa kamatuoran. Sa relihiyon ug science makita nga lain-laing ang pagtuo sa tawo niini, alang nako kining duha nagkahiusa isip usa sa nanguna nga kamatuoran. Akong hilig ang pagpangita sa kamatuoran sa tanang butang, ug mohangop sa hagit sa tataw nga dili haum. Ang akong pagka-scientist ug pagkamatuohon sa Dios maoy nagpatibabaw sa akong pagkatawo. Usa ko ka amahan sa duha ka talagsaong anak ug bana sa matahum ug mapahinungurong asawa. Ganahan usab sila sa akong hilig sa trabaho ug dula. Bulahan kong nakaangkon og trabaho nga natukod aron sa paghupay sa tawhanong pag-antus. Ang sakit nga Alzheimer dali nga nahimong usa sa lisud nga hagit sa kalibutan, nga may mga napulo ka milyong tawo ang nag-antus niining makadaot nga sakit. Daghan sa sakop sa among pamilya ang nasakit og Alzheimer, ug nagplano kong padayon nga mangita og tambal alang niini, ug sa ubang neurological nga sakit. Ganahan sab mi og mga butang nga makapakulba! Ang akong pamilya malingaw sa pinakanindot nga sports, lakip ang pag-ski, boating, soccer, skateboarding, pagbisiklita. Ganahan kong naa sa suba dala ang akong fly rod. Ganahan mi og mga bungtod. Ganahan sab mi og tennis ug maglakaw uban sa among iro. Nalipay mi sa kinabuhi, sa trabaho ug sa dula!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa akong mga tuig sa kolehiyo nagtuon ko og human genetics ug molecular biology. Akong nakat-unan ang scientific nga mga baruganan sa ebolusyon ug nagtinguha og mas maayong panabut sa unsang paagi ang relihiyon ug ang science managsama. Akong naamguhan, ug padayong misabut nga ang akong pagtuo sa Dios ug akong pagsabut sa scientific nga mga baruganan magkahiusa, kon ibase sa kamatuoran. Akong nakaplagan ang kamatuoran sa Mormons. Nahibalo kong dunay Dios ug siya nahigugma ug may plano sa matag usa kanato. Nakabaton ko niini nga kahibalo tungod kay akong gipili nga mag-Mormon, ug naghatag kini og kahulugan sa akong kinabuhi. Ang Science gidesinyo nga motubag sa mga UNSA, apan pakyas sa pagpasabut kon NGANO. Ang pagka-Mormon nakatabang nga matubag ang NGANO sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagtuo kang Jesukristo mao ang pagtuo nga tanan kita makausab alang sa mas maayo. Daghang tawo ang nasayop sa pagkumpara sa relihiyon inubanan sa sayop nga pagbati sa perpeksyon. Akong nakita ang akong pagtuo kang Jesukristo isip usa ka tinguha nga mas momaayo. Kasagaran sa nakaila nako nahibalo nga Mormon ko ug bisan unsa pa ang ilang gibuhat o gituohan, maghunahuna ko nila. Nakita sab nako nga ang akong tinguha makahupay sa tawhanong pag-antus pinaagi sa pagtuon sa tawhanong sakit isip dakong bahin sa akong pagtuo. Ang akong pagtuo naghatag og kahulugan ug hilig sa daghang tinguha sa akong kinabuhi.