mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Deon Davis

  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis

Mahitungod Nako

Natawo ko sa Mount Isa, Queensland, usa ka minahan nga lungsod sa tunga-tunga sa Australia, miyembro na ko sukad 4 anyos ko dihang nabunyagan ang akong mga ginikanan, 8 ang lalaki nakong igsoon ug duha ang babaye, nag-agwanta ko sa diskriminasyon tungod sa kolor sa akong panit ug relihiyon sa eskwelahan ug trabahoan, gi-focus nako ang sport, paglangoy, rugby union, rugby league, softball ug basketball, apan modula bisan unsa. Miserbisyo ko og mormon nga misyon sa Auckland New Zealand mission niadtong Mayo 1988-1990. 18 ka tuig na kong minyo, nga may 5 ka matahum nga anak, karon hapit na ko mahuman sa Masters in Public Health, nakatrabaho ko sa Justice system sa mga piniriso sa Aboriginal & Torres Strait Islander, Justice advisory community work, Juvenile Justice convenor, trabahante sa Child Protection, ako ang nagpalambo sa Victoria’s first Disability Aboriginal resource guide, Ambasador ko sa White Ribbon, Chairperson ko sa Regional Family Violence action group, karon nagtrabaho ko sa Aboriginal Health sa Melbourne nga nagserbisyo alang sa kahimsug sa panglawas.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pagkamiyembro sa Simbahan usa ka pisikal, emosyonal ug espiritwal nga panaw. Isip miyembro sukad pa sa 4 anyos magantihon kaayo, mangutana ko sa kaugalingon nganong mosimba ko, moapil og kalihokan, momata og sayo alang sa seminary sa batan-on pa. Ang kalig-on ug edukasyon naggikan sa akong pamilya aron makasubay ko sa dalan. Ang mga misyonaryo niining talagsaong Simbahan, midasig ug miimpluwensya gayud sa akong mga rason nga magpabiling aktibo sa Simbahan. makita sila isip among mga igsoon namong mga dagko, Didto sa akong pagmisyon sa New Zealand akong nakita ang panginahanglan nga makahibalo sa akong kaugalingon kon tinuod ba ang simbahan, nakaplagan nako ang tubag sa akong pag-abut sa New Zealand. Utangan ko sa tulo ka tawo nga nagmisyon sa Mount Isa, ang ilang impluwensya ug ehemplo midasig nako sa pagserbisyo og mormon nga misyon. Sa tibuok kinabuhi mapasalamaton ko sa talagsaong kaigsoonan nga midasig kanako pinaagi sa ilang mga istorya ug kasinatian sa simbahan. Alang nako ang Simbahan nakapahimo nakong mas maayo nga tawo, akong gipasidunggan ang akong relasyon sa akong asawa ug anak, ang respeto alang sa mga tawo sa akong palibut bisan unsay ilang nasyonalidad, kolor, o kakulangan. Ang katuyoan sa akong kinabuhi dili lamang alang dinhi apan sa tibuok kahangturan. Ang doktrina sa simbahan nagsimbolo sa kahapsay ug kalipay, nagtuo ko nga ang tanan kinahanglang makasabut ug magpasalamat niini nga doktrina kay naghatag ni nako og kusog sa daghang higayon sa akong kinabuhi kon mohimo ko og mga desisyon. Kalit kong namatyan og igsoon ug may talagsaong oportunidad nga ikauban siya pag-usab tungod niini nga mga pagtulun-an.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sulod sa katuigan mibuhat ko sa akong calling sa pagpangulo, katrabaho uban sa batan-ong mga lalaki, nagsuporta sa mga pamilya, mobisita ug magtambag sa mga tawo. Sa akong pagpanginlabut sa komunidad usa ni ka ektensyon sa akong nahimo sa akong buluhaton sa simbahan, ganahan kaayo kong mosuporta sa panginahanglan sa akong mga tawo, ang mga mithi nga importante nako tungod sa mga ehemplo sa akong ginikanan mao ang mga mithi nga akong gibuhat sa komunidad. Ang Ward nga gisakopan sa akong pamilya sama sa usa ka sumpay sa kaliwatan sa akong pamilya, nagsuportahay kami panahon sa kasayon ug kalisud nga moabut sa kinabuhi. Ang akong kinabuhi nga naka-focus sa pagserbisyo usa ka butang nga nasunod nako ni Mama ug ni Papa.