mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Butch Horsford

  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford

Mahitungod Nako

May kaluha ko ug usa sa walo ka managsuon. Modula na ko og rugby sugod 4 anyos pa ko, ug ganahan og daghang sport. Mitambong ko og boarding school sulod sa 4 ka tuig. Miserbisyo og misyon sulod sa 2 ka tuig. Malipayon sa kaminyoon uban sa akong pinalangga sulod na sa 30 ka tuig. Duna mi 6 ka anak, 2 ka lalaki ug 4 ka babaye. Kanunay nga nagtrabaho sa gawas. Hilig kong magtrabaho og mga kahoy, ug maghimo og furniture. Sa pagrelaks ganahan kong maminaw sa musika.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Gipatubo ko sa buotan ug matinud-anong mga ginikanan. Ang akong mama ika 3 nga henerasyon nga miyembro. Nakabig ang akong papa human sa Ika-2 nga gubat sa kalibutan. Natudloan ko pinaagi sa ehemplo sa maayong panimalay ug gipili ang padayon nga pagsunod niana nga mga pagtulun-an. Ang ebanghelyo ni Jesukristo naghatag og kalinaw ug direksyon sa akong kinabuhi bisan sa mga hagit ug kapait nga akong gisagubang ug sa akong pamilya. Sa kadaghanang higayon ang kalipay ug nindot nga mga panahon giambitan sa among pamilya. Nakatabang kini nga mahimo kaming mas maayong sakop sa among komunidad ug makig-uban sa daghang maayong mga tawo. Ang simbahan usa ka bahin sa inadlaw nakong kinabuhi ug samtang padayon kong naningkamot sa inadlaw nga paglambo, mas nasabtan nako kon si kinsa ko ug nakabaton og dugang pasalamat ug panabut alang sa uban. Nahibalo kong duna koy Langitnong Amahan kinsa Nahigugma ug nakasabut dili lang nako apan sa tanan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Malingaw ko nga magpuyo sa nasud ug sa among komunidad, ug sa paningkamot ug pagtabang niini nga mahimong maayo nga dapit. Nagserbisyo ko sa among school board, nagtabang sa among mga anak nga makakuha sa pinakamaayong edukasyon. Nalakip ko sa community’s recreation and reserves board. Human magmisyon og 2 ka tuig alang sa simbahan, nagminyo ko. Ako ug akong asawa wala mamalhin lapas sa 10 km, mao nga daghan mi’g dugay nang higala. Naningkamot mi nga makasuporta sa among komunidad ug mamaayong lungsuranon ug ehemplo. Daghang tuig na sa pagserbisyo ang gigahin sa pagtrabaho uban sa kabatan-onan ug pagtabang sa mga hingkod nga malig-on ilang personal nga kinabuhi, kaminyoon ug pamilya.