mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jenna

  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones

Mahitungod Nako

Usa ko ka komedyante! Ganahan kong mopakatawa ug walay laing mahunahunaang buhaton. Gikan ko sa dakong pamilya kinsa, mas makalingaw kay nako. Mao nga sila ang akong inspirasyon sa pagkakomedyante. Sa milabayng 7 ka tuig, nahimo kong iyaan sa 7 ka pag-umangkon nga babaye ug 4 ka lalaki ug pinangga gayud sila. Gawas sa komedya, mogahin kog mga panahon sa mga higala ug pamilya, maghimo og blog ug mag-update sa akong twitter account. Ganahan sab kong maghimo og pan (ug mokaon) og cookies.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ngano nga Ako usa ka Mormon? Kay Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagdala og kalinaw ug kalipay sa akong kinabuhi kay sa ubang butang. Mormon ko kay nahibalo kong ang Basahon ni Mormon tinuod ug nagpamatuod sa akong Manluluwas nga si Jesukristo. Mormon ko kay nahigugma ko sa Dios. Nabunyagan ko sa 8 anyos apan nasulayan ang akong pagtuo sa dihang nag-college ko sa NYU. Kon mopasabut ko sa akong gituohan ngadto sa kapareho nakong freshman, akong nahibalon nga naa koy tinguhang mahibalo nga tinuod ang akong gitudlo. Mao nga nag-ampo ko sa Langitnong Amahan, misimba, gitun-an ang Basahon ni Mormon ug Biblia ug nahibalo kong gipaminaw ko sa Ginoo, gipanalanginan ko og kahibalo ug pagbati nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tinuod nga simbahan. Mihukom dayon ko nga mosunod sa Iyang mga sugo ug dili mahadlok nga mopakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban. Ang pagka-Mormon nagtudlo kanako kinsa ko, nga anak ko sa Dios, ug mapasalamaton kaayo niana.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ganahan kong mosimba matag Dominggo. Nindot gayud nga mabag-o sa espirituhanon human sa taas nga semana ug pakig-istorya sa mga higala. May oportunidad ko nga magtudlo sa mga babaye sa simbahan kausa sa usa ka bulan sa lainlaing hilisgutan. Nindot nga ang akong mga ideya ikabahin ngadto nila ug makadungog sab sa ilaha samtang maghisgot mi sa lainlaing baruganan sa among tinuohan. Isip komedyante, gusto kong mosulat og limpyong komedya nga mopakita kinsa ko, mao nga maghimo ko og mga komedya nga komportable kong mogamit sa entablado. Usahay sungugon ko nila apan sa katapusan, nagtuo ko nga kadaghanan sa komedyanting nakaila nga Mormon ko mitahud sa limpyo nakong komedya.