mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Leilani

  • Leilani Rorani
  • Leilani Rorani
  • Leilani Rorani
  • Leilani Rorani
  • Leilani Rorani
  • Leilani Rorani
  • Leilani Rorani
  • Leilani Rorani

Mahitungod Nako

Nagtubo ko nga mituo nga akong makab-ot ang bisan unsang tumong. Gipabati sa akong mga ginikanan nga magmalampuson ko sa kinabuhi bisan gamay ra mi og kwarta. Ila kong gipatubo nga masaligon ug positibo. Ang akong tulo ka igsoon nga babaye ug lalaki ang nag-una nakong mga ehemplo. Sa eskwelahan, nanguna sila, ikaduha, o ikatulo sa sa athletics ug sa mga kompetisyon sa langoy, napili nga masakop sa A team sa sports. Kana ang akong ganahan nila, ug gusto kong maingon sab niana. May talagsaon kong mga higala sa eskwelahan nga nanghawod sa academiks ug sports, e.g. sa math, english, art, equestrian, diving, ug sa langoy. Dili sayon nga dunganon ang eskwela ug sport, apan kon magkalisud magdinasigay mi sa usag usa. Nagdula na ko og squash sa 10 anyos pa ko. Nakahinumdom ko nga kauban si papa sa may lamesa ug nag-drawing sa plano aron mahimong numero uno nga squash player sa kalibutan. Iyang gipakita nako unsaon paghimo og mga tumong aron makab-ot ang klarong kalampusan. Misalig siya nako ug nakatabang ni nako nga mosalig ko sa kaugalingon. Istrikto nga coach ang akong papa ug sagad ang mga tawo moingon nga strikto gyud siya. Apan, nahibalo siya nga nga kon moapil ko sa kompetensya, kinahanglan nga magbansay ko og maayo, sugod bata pa. Eksakto gayud siya! 15 ka tuig human adto nahimo kong number one sa kalibutan. Tanan nakong kalampusan sa squash akong utang sa akong ginikanan. Karon, usa ko ka asawa ug inahan sa upat sa gagmayng bata. Nagtuon sab ko sa natad sa Health Science nag-major sa Sport ug Exercise.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang ebanghelyo naa na sa among pamilya sa daghang henerasyon. Sama pananglit, ang lolo sa akong apohan sa tuhod maoy unang Northland Maori chief nga nabunyagan sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang akong apohan kanunayng magpadala og dagkong putos sa prutas ug utanon gikan sa iyang umahan sa Kawakawa (layong amihan) alang sa mga misyonaryo nga nagtukod sa templo sa New Zealand sa Hamilton niadtong 1950. Sa tin-edyer pa ang akong mga ginikanan nag-eskwela sila sa Church College, usa ka Mormon high school, diin nagkita sila didto ug sa katapusan nagminyo. Ako ug akong mga igsoon nabunyagan ug nakumpirmahan isip mga miyembro sa simbahan 10 anyos pa ko. Paglabay sa pipila ka tuig gisunod nako ang lakang sa akong mga ginikanan ug mieskwela sa Church College diin migradwar ko pagka-1991. Human niana dili na maayo ang dagan sa kinabuhi. Miabut nga nakahunahuna ko nga ang pagtuman sa mga sugo nagpugong sa akong kagawasan ug mas maayong dili na mosimba. Mao nga, sugod sa edad nga 18 hangtud 25 wa na ko magsimba ug nag-focus nga mahimong pinakamaayong squash player sa kalibutan, nagtuo nga ang pagkab-ut niini makahatag nako sa tanang kalipay ug katigayunan. Sulod sa pito ka tuig gitinuod nako ang pagbansay, nagkataas ang ranggo, didto pa lang nako nahibaloan dihang milampus na ko, nga sayop ang dalan nga akong gisubay! Bag-o lang kong nakadaog sa unang British Open title, nga kutob ra sa pangandoy alang sa uban, apan imbis malipay, naguol ko ug mibati nga pakyas. Bisan tanang butang naa nako, mibati ko nga wala. Katingad-an apan tinuod. Kini nga mga pagbati nakapabalik nako sa simbahan. Kanunay kong makahinumdom sa unang adlaw sa akong pagbalik sa simbahan. Bisan og nahadlok ko ug walay nailhan, ang pagbati nga mahibalik labihan ka makadasig. Sa unang higayon, sa taas kaayong panahon, akong gibati ang kalipay. Mihukom dayon ko nga magpakabuhi sa paagi nga may hingpit nga suporta sa akong kalag. Hunyo 2000 kadto.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Karon, lider ko sa programa nga Hugot nga Pagtuo sa Dios sa akong ward, nagpasabut nga magplano ko og mga kalihokan sa mga bata sa primary aron matuman nila ang 24 ka tumong sulod sa upat ka tuig, nga may kalabutan sa ‘Pagserbisyo sa Uban’, ‘Pagpalambo og mga Talento’ ug ‘Pagkat-on ug Pagsunod sa Ebanghelyo’. Miretiro ko sa professional squash niadtong 2002 human nakigminyo sa akong bana sa templo sa New Zealand. May upat na mi ka matahum nga anak. Ganahan gihapon kong modula og squash, apan dili na ko moapil og kontest tungod sa akong pasalig sa pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay. Bisan naka-focus ko sa pagpalambo sa among bag-ong pamilya, nakahimo gihapon ko paggahin og gamayng panahon sa pagsuporta sa komunidad nga maoy akong ganahan. Sama pananglit, sa NZ National Depression Initiative (tungod sa akong kasinatian sa post natal depression), ug pagka-ambassador sa 2010/2011 NZ Breastfeeding Campaign.