mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Lorin

  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson

Mahitungod Nako

Natawo ko sa Australia ug kinamagulangan sa 6 ka anak, hinoon sa edad nga 4, gidayagnos ko nga dunay retinitis pigmentosa ug buta sa tibuok nakong kinabuhi. Bisan sa dakong hagit sa kalisud sa pagtan-aw, malampuson kong nakahuman og eskwela ug nakadawat og diploma sa kolehiyo nga may taas nga pasidungog, unya nagtrabaho ko isip remedial therapist sa 15 ka tuig, nakahilot ko og kapin sa 30,000 ka tawo gikan sa mga tigtupi og karnero ngadto sa mga Olympic athletes. Sa bata pa ko, ganahan kong magbisiklita, molangoy ug spring board diving ug nagkat-on sa gitara sa edad nga 13. Karon, mobiyahe ko sa Australia ug sa kalibutan isip propesyunal nga gitarista ug motivational speaker ug ganahang makihimamat og bag-ong mga tawo. Bag-o lang, ako ug akong igsoon dunay talagsaong kasinatian sa paghimo og kasaysayan, isip unang mga tawo nga buta nga nagkuyog sa pagbisiklita sa kapin sa 4000 ka kilometros tadlas sa Australia. Malipayon ko nga naminyo sa matahum nakong asawa ug may 4 na ka talagsaong anak.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Makaingon ko nga bulahan kaayo ko nga dunay duha ka talagsaong ginikanan, kinsa nahigugma sa Ginoo ug gipadako ko sa lig-ong panimalay nga Mormon. Daghang istorya sa Biblia nga gitudlo nila nako sa pagkabata nakatabang nakong makasabut kinsa ko, apan ang mas importante, gitabangan ko nilang makasabut kinsa ang Dios. Nakahinumdom ko nga sa bata pa nakabasa na ko og dagkong letra nga Biblia, sa edad nga 7 nagsugod ko og basa sa Basahon ni Mormon sa unang higayon. Bisan sa kadagko sa mga letra, naglisud ko og basa og pulong gamit ang magnifying glass. Ang 529 nga pahina 7 ka tuig nakong gihuman sa pagbasa. Ang pagbasa og libro nga ingon ani ka baga dako nga kalampusan sa usa ka bata nga hanap kaayo og panan-aw, bisan pa ang mga istorya ug pagtulun-an nga naa sa basahon nagbilin sa akong kasingkasing ug hunahuna ug walay pagduha-duha, Ang Basahon ni Mormon tinuod! Sa misunod nga katuigan, ang hagit sa pagkabuta nakapahimo nako sa pag-ampo og kadaghan, nanghinaut nga ang Dios maminaw ug motabang aron akong makaplagan ang kalinaw ug katuyoan sa kinabuhi. Gitubag ang akong pag-ampo sa personal kaayong paagi nga akong nabatyagan ang kalinaw sa kahiladman ug kasiguroan. Karon nagasalig ako kaniya sa tibuok kong kasingkasing ug kalag. Ginaingon nga pinaagi sa gagmay ug yanong mga butang, ang mga dagko nga butang ipahinabo - Gipamatud-an kana sa Ginoo kanako sa daghang higayon! Ang pagka-Mormon naghatag nako og espirituhanong katin-awan nga dili makit-an bisan asa. Nagdasig ni nako nga mahibalo nga ang bisan unsang hagit sa kinabuhi mabuntog ra, kon kita mosalig ug may pagtuo sa pagsunod kaniya.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Kanunay kong mobati nga ang hugot nga pagtuo mas labaw pa kay sa motuo lang ug molitok nga gisunod nato si Jesus. Ang hugot nga pagtuo usa ka impluwensya nga mopalihok kanato. Naningkamot ko sa tibuok kong kinabuhi sa dili lamang paglitok niini, apan sa pagpakabuhi niini! Ang pagka-buta sa tinuoray naghatag nako og taas nga panglantaw sa kinabuhi. Kadaghan nakapahimo ni nakong mapaubsanon, apan sa daghang paagi akong nakita ang Ginoo nga mihimo sa dili maihap nga mga milagro sa akong kinabuhi ug sa uban. Kon maghinumdom ko sa akong mga kasinatian, ang pinakatalagsaon nakong panumduman ug kalampusan nahitabo sa akong pagserbisyo sa mga miyembro sa among simbahan, ingon man, sa komunidad. Ang ehemplo ni Jesukristo nakatabang nako nga unahon ang uban, imbis sa akong kaugalingon. Ang kalipay ug pasalamat nga gilitok sa among mga naserbisyuhan dili kabayaran! Ako ug akong asawa nalipay kaayo sa inadlaw namong pagbasa sa kasulatan ug pag-ampo uban sa among mga anak ug kanunayng makakita sa dakong kalainan sa among panimalay, sa eskwelahan ug sa trabaho. Mas matagamtam ang kalinaw, kamabination ug mabatyagan ang positibong kinaiya sa pamilya kon duna mi panahon uban sa Ginoo matag adlaw. Hinoon ang akong relasyon sa Dios mao ang pinakaimportante nga naa nako; ug sama sa tanang maayo nga relasyon, nagkinahanglan kini og panahon, pasalig ug dakong sakripisyo. Nahibalo kong ang Dios nakaila kinsa ko, ug wala lamang siya maminaw sa akong mga pag-ampo, apan mitubag usab. Niini nga rason akong gipili ang pagsunod ni Ginoong Jesukristo, dili tungod kay akong gikinahanglan, apan akong gusto!