mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Andres

  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez

Mahitungod Nako

Gikan ko sa init nga klima, ganahan ko og mga kalihokan sa gawas, malingaw ko og kamping sa linaw, sa dagat o sa bukid. Malingaw ko nga makigpangaligo, mag-ski, mag-boating, o makiglingaw lingaw uban nila mao kini ang labing malipayon alang nako. Espesyal kaayo ang akong pamilya, ang buotan kong asawa sa 20 na katuig, espesyal kaayo nga babaye naa mi 15 anyos nga maanyag nga anak ug baskog nga 17 anyos nga anak nga lalaki. Sila ang akong kalipay. Ang akong pagkamiyembro niining simbahan nakatabang nako nga mas makasabut kon unsa ang pagka-amahan, bana, igsoon ug lungsuranon. Nakatabang usab ni nako nga makasabut nga ang labing importating butang nga akong mahimo anaa sulod sa panimalay. Nakat-on ko ang pag-amuma ug pag-alagad sa akong pamilya maoy unahon. Dili nako sila ikabaylo sa bisan unsang butang sa kalibutan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagdako ko nga miyembro sa simbahan, ug sa akong paghingkod nakasabut ko ug nasayud nganong usa ko ka Mormon. Nakaingon ko nga ako usa ka Mormon kay mituo ko nga ang relasyon sa pamilya mahangturon, nga bisan kamatayon dili makabulag nila. Usa ko ka Mormon kay mituo ko nga kami isip pamilya makapanalipod sa usag usa batok sa kakuyaw sa kalibutan, makatabang kami sa usag usa nga moral nga limpyo, ug magpahinumdum namo nga kami mahangturong pamilya. Usa ko ka Mormon kay ako nakasabut nga ako anak sa Dios nga naghigugma nako ug ako naghigugma kaniya nga tinuod nga Dios, mahikap ug masangpit natong tanan. Usa ko ka Mormon kay nakasabut ko sa panginahanglan sa Manluluwas, ang Manunubos, aron pagtabang nato nga makabalik sa atong Dios nga milalang nato. Usa ko ka Mormon kay nakahibalo ko sa importante ug kritikal nga katungdanan sa babaye diha sa paglalang ug pagpatuman sa plano sa kalipay. Apan ang mas importante nga ako usa ka Mormon kay, usa ka adlaw, tanan nakong minahal, magkauban sa kahangturan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot kog maayo nga magbinuotan ug matinud-anon sa akong buhaton. Duna koy katungdanan sa simbahan diin nagserbisyo ko sa dul-an 3500 ka mga tawo, migahin ko og 12-15 ka oras kada semana sa pagserbisyo ug pagtabang nila. Responsable ko sa kabatan-onan nga nag-edad 12-18, ug mitabang nila nga ma-enroll sa programa sa scouting, mahimong maayong lungsuranon, estudyante ug mga anak. Naningkamot ko nga dasigon sila nga magmalimpyo ug mosunod sa kasugoan ug sa lokal nga balaod. Kanunay kaming nangita og mga oportunidad aron makahatag og makahuluganon nga serbisyo sa among kasilinganan. Uban sa akong anak, mobisita mi og 3 o 4 ka pamilya nga gi-assign namo ug siguraduhon nga ang ilang panginahanglan nahatag. Among ipakigbahin ang mensahe sa paglaum, gugma ug patuo sa ilang balay. Oportunidad sa pag-alagad sa uban ug paghigugma sa among mga silingan walay bali sa ilang edad, sekso, kagikan o nasyonalidad.