mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Nelisa

  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa usa sa pinakamatahum nga dapit sa kalibutan, sa Northern Beaches sa Sydney Australia. Sukad kaniadto nagtrabaho ko sa training and development ug nakatudlo og daghang industriya lakip ang pagpangempleyo, kahimsug ug karon sa Corrections. Dunay butang nga makatagbaw bahin sa pagpasa og impormasyon sa makalingawng paagi ug pagkuha sa pagpainteres sa mga tawo aron mas ganahan pang magkat-on. Nagtudlo ko og mga subject sugod sa employment law, kahanas sa pag-interbyu, conflict management ug offender profiling. Sa akong kaugalingon, hanas kaayo ko…ganahan kaayo ko niini! Kon wa koy trabaho, naa ko sa beach, mag-jogging, maglangoy, magtuon, mag-shopping, magbasa, o maglingaw-lingaw uban sa mga higala.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mituo ko nga ang pinakadakong leksyon sa akong kinabuhi mabatyagan dili madungog, ug dihang nag-ampo ko kon ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tinuod, akong nabatyagan nga tinuod kini. Nag-ampo ko, gitubag ko sa Ginoo, ug akong gisunod.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nag-full time misyon ko sa Melbourne, Australia ug sukad niadto nagtrabaho isip lider ug tigtudlo sa mga kabatan-onan nga mga miyembro ug dili miyembro sa Simbahan sa akong lokal nga unit. Ang akong tahas karon mao ang pag-abag, ug pagbansay sa mga magtutudlo sa simbahan nga na-assign sa pagtudlo sa mga bata sa Organisasyon sa Primary. Ang Organisasyon sa Primary magdumala sa pagtudlo sa mga bata nga nanag-edad gikan sa 1-12. Bolunter sab ko sa New South Wales Police diin ang akong tahas naglakip sa pagbansay sa ubang mga bolunter ug tig-abag sa mga minor de edad nga nag-atubang og mga kaso.