mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Elizabeth

  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley

Mahitungod Nako

Single ko nga mama, apohan, apohan sa tuhod, sinagop nga inahan, ug ina-ina. Ganahan ko kanunay nga mahimong inahan. Ang una nakong ganahan mao ang pagkainahan, ilabi na sa gagmayng bata. Ganahan kong makig-uban sa gagmay nakong mga anak ug pagsuroy kanila. Daw magpabilin kong batan-on sa pagpakabuhi kauban sa akong mga anak. Kon may panahon ko, ganahan kong moadto sa garage sales ug mangita og pwedeng i-recycle ug moayo niini. Ganahan kong moayo og mga butang ug mopanindot niini, ug ganahang makapalit og barato.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa tibuok nakong kinabuhi nagpangita ko og simbahan nga daw sama sa akong pamilya. Dili ko mobati og katagbawan sa matag simbahan nga akong adtoan. Dayon akong nahimamat ang mga misyonaryo ug miadto ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gibati nako nga gihigugma sa mga tawo ug sa katapusan nakaplagan ang mahimo nakong “pamilya” nga akong gipangita. Akong gibati nga mas gihigugma ko sa mga miyembro sa simbahan kay sa kaugalingon nakong pamilya. Sa tibuok nakong kinabuhi, gusto kong mahibalo unsaon sa pagpakabuhi, ug walay nakatudlo nako hangtud na-Mormon ko. Tingali lahi ra kong tan-awon kay sa uban, apan ang akong simbahan nahigugma kanako kon si kinsa ko. Kana ang gugma nga akong gibati kon sila akong kauban.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang mga paagi nga natubag ang imong mga pag-ampo?

Usa ka adlaw, sa wala pa ko mamiyembro sa Simbahan, naglisud ko sa usa sa akong sinagop. Di ko mahimutang, naghunahuna ko kon kining bataa nagkinahanglan bang ipasagop og laing mga ginikanan. May nagdasig nako sa paggawas ug moadto sa tindahan. Human makapamalit, padulong nang mogawas sa tindahan, ug ngil-ad kaayo ang akong gibati. Dili ko gustong mawala kining bataa. Gusto nakong magpabilin siya, apan nabalaka basin hakog ra ang akong panghunahuna ug naglibug kon mas maayo ba alang niya nga maadto sa laing pamilya. Nahinumdom ko nga nag-ampo, nangayo og tabang, nagbakho, ug nabalaka nga mawala kining bataa. Mihangad ko ug naa ang duha ka misyonaryo, sama sa duha ka anghel nga mitubag sa akong pag-ampo. Dihang misulti sila kanako, akong gibati ang kalinaw ug nahibalo nga ang Langitnong Amahan mitubag sa akong pag-ampo pinaagi kanila. Gitudloan ko sa mga misyonaryo sulod sa usa ka tuig ug tunga ug wala gayud sila mohunong. Sa sigi nakong pagsimba, sa katapusan nagpamiyembro ko sa simbahan. Wala ko magpabunyag hangtud akong nasiguro nga husto kining butanga. Nag-ampo ko niini, ug akong nahibaloan nga angay kadtong mahitabo ug husto nakong buhaton niana nga higayon sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagtudlo sa akong mga anak. Gitudloan nako sila kabahin sa pagtuo, pasalamat, serbisyo, pag-ampo, ug unsaon pagtagad ang uban. Naningkamot sab kong makatudlo pinaagi sa ehemplo. May lima ko ka batang sinagop, ug kanunay ming manimba sa Dominggo. Motambong mi sa tanang kalihokan sa simbahan, bisan atol sa semana. Naningkamot ko sa pagtudlo nila sa mosunod nga mga sumbanan gikan sa Ang Pamilya Usa ka Pamahayag sa Kalibutan.