mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Dionne

  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw

Mahitungod Nako

Natawo ko dinhi sa New Zealand (mao nga ang tawag nako ‘Kiwi’). Gimahal ko kini nga nasud ug mibati nga bulahan kaayo nga nakapuyo sa ingon katahum nga yuta. Daghan ko og nindot nga panumduman sa akong pagkabata, kadaghanan niini mga panahon nga didto mi sa Australia ug Amerika sulod sa mubong panahon. Kadaghan mi magbalhin-balhin , apan ganahan ko ana ug kini nakapalig-on sa among pamilya kay nagpalambo kini sa among pagsalig sa usag usa sa bag-ong mga sitwasyon. Isip tin-edyer nanimpalad ko sa Texas isip usa ka exchange student sa usa ka tuig, ug gitagad ko kini nga usa sa dakong ‘kasinatian nga makausab sa kinabuhi.’ Nagtuo kong nakatabang ni nako nga makaamgo nga kulang ang akong paghatag og importansya sa kaugalingon, ug nakatabang sab kini nga makahibalo kon unsay gusto nakong mamahimo. Swerte gyud ko nga nakapangasawa og talagsaon nga tawo, kinsa malingaw sa akong mga komedya, ug wala magsapayan nga usahay yabagon ko og gamay! (siyempre sa makalingaw nga paagi..) Napanalanginan mi og 3 ka makapahimuot nga mga anak nga gipangga gayud namo. Dug-ol ra og gintang ang ilang edad, ug makalingaw kaayong tan-awon sa ilang pagdula. Sa pagkatinuod kana ang pinakamalipayon nako nga panahon, kon akong kauban ang gamay nakong pamilya.. Di ko katuo, kay usahay lisud tuohan nga natuman ang akong pangandoy! Karong mga adlaw ang among kinabuhi ingon og “Polkadotty”, samtang ang akong mga igsoong babaye ug ako nagsugod og children’s entertainment group nga gitawag og “The Polkadots”. Kami mokanta , mosayaw, magkat-on ug makigdula sa among mga anak ug puno kini sa kalipay!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay nahibalo ko nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tinuod gayud. Nahibalo ko nga ang Manluluwas si Jesukristo ang pangulo niini nga Simbahan ug kaniya akong gitugyan ang akong pagsalig ug pagtuo. Ang pagka-Mormon alang nako nagpasabut sa pag-una sa akong pamilya, ug mabugkos kanila hangtud sa kahangturan. Ang pagka-Mormon alang nako nagpasabut nga mamingkamot kong sundon ang Manluluwas si Jesukristo ug tanang may kalabutan niini. Ang pagka-Mormon alang nako nagpasabut nga mosakripisyo sa temporal nga mga butang alang sa mga butang nga mas maayo. Makahuluganon kaayo ni nako tungod sa tinuod nga kalinaw ug kalipay nga nahimo niini sa akong kinabuhi ug hilabihan ang akong pasalamat.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagsunod ko sa akong tinuohan pinaagi sa padayon nakong pag-ampo sa Langitnong Amahan sa ngalan sa akong Manluluwas si Jesukristo. Nahibalo kong maminaw ug motubag sila sa akong pag-ampo ug naggiya kini sa akong kinabuhi. Naningkamot kong motuman sa mga sugo, ug sundon ang mga kasulatan sa tinuoray gayud. Nagserbisyo ko sa kabatan-onan sa among ward, pinaagi sa pagboluntaryo nga ilang lider. Naningkamot nga mahimo kong pinakamaayong Inahan ug Asawa ug tagdon ang uban sa paagi nga gusto ko nilang tagdon (kutob sa mahimo). Usahay bation nakong daghan ra kaayo ko’g buhatunon aron mamahimong tawo nga akong gusto, apan nahibalo kong buhaton nako akong pinakamaayo , mobuhat og usa ka butang matag higayon ug ang akong Manluluwas motabang sa uban.