mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Grant.

  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy

Mahitungod Nako

Usa ko ka Amahan sa lima ka talagsaong anak ug naminyo ko sa matahum nga si Natalie. Nakaangkon mi og gamay nga balay tungod sa grabing paningkamot ug gipaningkamutan nga mahimo kining malinawon nga dapit sa pagkat-on ug panaghiusa. Duna koy makahinam ug katingad-ang kinabuhi uban sa daghang kasinatian nga sa umaabut mahimong usa ka maanindot nga libro. Nangandoy ko kaniadto nga ang akong trabaho haum sa akong surfing apan wala kini mahitabo. Nagtrabaho ko isip propesyunal nga tigkuha og mga kinhason ug fisheries research manager sa dako nga panagatan diri sa Australia. Ang pagtuon og fisheries ug pagpaningkamot nga mamintenar ang pagkabalanse sa kalikupan maoy akong hilig. Gimahal nako ang Ebanghelyo ni Jesukristo ug naningkamot kong mas momaayo ug mas makatabang sa uban.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Kami dili gayud mga ‘Mormons’ apan mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ‘mga miyembro sa simbahan’ o sa pagmubo ‘Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw’. Ang akong lola nagtubo sa gamayng lungsod sa Coorong. Wala madugay nagpamiyembro siya sa Simbahan sa Melbourne dihang ang mga misyonaryo nakatubag sa iyang mga pangutana kabahin sa kinabuhi ug mga kasulatan nga wala matubag sa uban. Misimba ko sa bata pa ug mitambong og sayo sa buntag nga klase sa seminary sulod sa upat ka tuig atol sa High School. Niining panahona nadungog nako ang kanta nga, “I heard Him come” nga naghuglagway kon giunsa ni Jesus sa pagpangalagad sa mga sanlahon. Akong gibati ang Balaang Espiritu, ang init ug malinawong pagbati sa kahiladman sa akong dughan ug nahibalo ko nga si Jesus nagpakabuhi gayud dinhi sa Kalibutan ug sa tinuod, sigon sa gipamatuod ni Apostol Pedro nga, Ang Anak sa Dios. Samtang padayon kong nagtuon sa mga kasulatan ug naminaw sa pakigpulong sa mga lider sa Simbahan, mas nadugangan ang akong nakat-unan sa Ebanghelyo ug padayon kining mitubag sa akong mga pangutana kabahin sa kinabuhi. Ang tanang kamaayo sa akong kinabuhi akong gipasidungog sa akong kamatinud-anon sa mga pagtulun-an sa Simbahan.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang mga paagi nga natubag ang imong mga pag-ampo?

May daghan kong pag-ampo nga natubag. Kadaghanan niini personal ug lisud ipasabut. Duna koy nahinumduman dihang bag-o pa ang akong pamilya, akong gibati ang labihang kalisud sa daghang buluhaton aron molambo dayon ug pagplano unsaon nga mahimo kong maayong tigsangkap kanila. Wala koy kwalipikasyon, walay kasinatian sa pagpanarbaho ug walay nahunahunaang trabaho. Gagmay ko og grado sa high school gumikan sa padayong kasamok sa among panimalay tungod sa pagkadaot sa ulo sa akong papa. Nagtrabaho ko isip tigpuli nga trabahante sa usa ka factory nga walay kasiguroan sa trabaho. Matag adlaw sa trabahoan magbasa ko sa kasulatan ug mag-ampo og tabang sa Langitnong Amahan. Miuli ko usa ka adlaw kang Natalie human sa mapaubsanon nakong pag-ampo alang sa giya ug nakakita siya og advertisement sa eskwelahan nga andam modawat nako sa Unibersidad. Katapusan na sa pagpa-enrol anang adlawa ug igo gyud kong nakaapil sa interbyu. Kini nga pag-eskwela nakapahimo nako kon asa ko karon nagtabaho. Wala koy pagduda nga mao kadto ang klarong tubang sa mapaubsanon nakong pag-ampo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Masayop sab ko sama sa tanan. Maghinulsol ko niini nga mga sayop ug magpaubos sa kaugalingon atubangan sa Dios ug mangayo sa iyang pasaylo. Naghatag ni nako og oportunidad sa pagpaningkamot ug molambo nga maoy tuyo sa Ebanghelyo ni Jesukristo. Ang kausaban sa kinabuhi sa mga tawo nga nahimo sa Ebanghelyo nakapatingala kanako. Nakausab ni kanako nga nahimong mas maayo. Usa sa butang nga ganahan nako sa Simbahan mao ang programa sa Home Teaching. Dinhi gidasig kami sa pag-adto ug pagbisita sa mga tawo sa among dapit. Mobisita mi og mga duha ka pamilya gikan sa among lokal nga kongregasyon, kausa sa usa ka bulan, ug mopakigbahin nila og mubo nga mensahe kabahin sa Ebanghelyo ug mangutana kon duna ba mi ikaserbisyo kanila. Para nako ang Home Teaching usa sa pinakamaayong oportunidad diin kami makakat-on unsaon paggamit ang Ebanghelyo ni Jesukristo agi’g pagserbisyo sa among isigkatawo sa among komunidad. Tinagurha ming mamisita ug si Papa ang akong kauban kaniadto sa 12 anyos pa ko. Sa akong pagtuo siya ang pinakatalagsaong home teacher, pagbisita sa mga tigulang ug pagtabang sa problema sa mga tawo. Naaksidente siya sa tuig human niadto ug niining panahona ang pag-uban kaniya usa ka makahuluganong impluwensya ngari kanako. Laing ehemplo mao si kanhi Brother Dalziel nga among home teacher sa pamilya. Usa siya ka banker ug gigamit niya ang iyang kahanas pagtabang sa akong Mama aron mahan-ay ang pinansyal human sa aksidente. Mahunahuna nako ang iyang serbisyo sa among pamilya. Ang kababayen-an sa Simbahan talagsaon usab bahin sa paghatag namo og pagkaon matag gabii nga daw mokabat kadto og unom ka bulan. Kini nga kababayen-an managlahi og mga kaagi ug kahimtang sa pinansyal. Ang uban maayong pagkabutang ang uban magbadyet pa aron makahatag og ekstra nga pagkaon alang sa among pamilya. Tanan sila mihatag sa ilang panahon. Ang ehemplo nga sama niini maoy naghimo nakong maningkamot, mohimo og mas maayo ug mas moserbisyo. Tanan kita may managlahi nga kahanas ug abilidad. Buot ipasabut, mangita mi og paagi nga magamit ang among mga abilidad sa pagtabang sa uban. Kini sa akong pagtuo maoy hinungdan nga nagmugna ang lig-ong mga komunidad ug anam-anam nga naghimo sa kalibutan nga mas maayong dapit. Naningkamot ko nga sundon ang kabilin niining bantugan nga mga tawo.