mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Steve

  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy

Mahitungod Nako

Naggikan ko sa ‘kasarangan’ nga pamilya sa mga tuig 1960 nga may mama ug papa, may usa ka igsoong lalaki ug usa ka igsoong babaye ug malipayon hangtud sa edad nga 10. Sa mga rason nga wala nako mahibaloi adtong higayona, naghikog ang akong papa sa hapit na ko mag-11, gibilin ang akong mama nga may 3 ka gagmayng bata, walay sigurong kaugmaon, ug masulub-on. Ang misunod nga 5 o 6 ka tuig hilabihan ka lisud sa akong pamilya, napasagdan mi nga magpakabuhi nga may gamayng koneksyon sa gugma sigon sa akong nahinumduman. Mga kapin lang sa 2 ka tuig, nadiskobrehan nako ang akong hilig nga mohulma sa akong kaugmaon…ang motorsiklo. Sulod sa 12 ka bulan sa pagpalit sa una nakong motor naa ko sa lumbaanan nagsugod sa akong gilauman nga mahimong propesyunal nga tiglumba. Subo lang kay wala kini molampus, mao nga akong gisunod ang tradisyonal nga sanglitanan nga “kadtong dili makahimo, magtudlo na lang”, nga midala kanako sa tibuok kalibutan sa pagpanudlo sa liboan ka mga riders unsaon sa pagpadagan nga mas kusog apan luwas. Bisan akong gikonsiderar akong kaugalingon nga labihan ka bulahan nga tawo nga nakatrabaho sa akong pinakaganahang trabaho, ang labing dako nakong kalipay naggikan sa akong pamilya. Napanalanginan kong naminyo sa suod nakong higala ug kapikas ug duna mi 3 ka talagsaong anak. Ang akong mga kasinatian nagpakita nga bisan unsay imong sitwasyon sa imong pagkatawo, o sa imong pagtubo, ikaw dunay gahum sa pag-usab sa tanan ug sa bisan unsang butang. Kon may gusto ka sa imong kinabuhi, magpili ka ug dayon mobuhat.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sama sa tanan tingali, ang paagi sa pagpadako ug mga kasinatian nako sa kabatan-on naghatag og mahinungdanong leksyon kanako. Bisan natawo ko nga dili Mormon, o sa laing relihiyon, duna koy lig-ong pagbati sa husto ug sayop sukad bata pa sigon sa akong mahinumduman. Human sa pakyas nga makadaug sa mga lumba sa motor, ug pakyas sa unang kaminyoon, akong nahimamat kining talagsaon, masanagon ug makalingaw nga babaye. Si Karen. Natawo siya nga Mormon, apan dili na aktibo sa simbahan. Sulod sa mga bulan nagsugod ang among pagbati ug paghigalaay nga milambo ngadto sa atraksyon dayon paghigugmaay. Bisan walay usa namo ang nagdahum og malungtarong relasyon, among nakaplagan nga nagkasuod kami pag-ayo. Nianang panahona nakahukom si Karen nga sa di pa siya makasaad og relasyon sa akoa, kinahanglang magmatinud-anon siya sa iyang kaugalingon ug makasabut asa nga direksyon sa kinabuhi ang husto alang niya. Pinaagi sa kaugalingon niyang pagpamalandong, nakaingon siya nga sa pagkatinuod mituo siya ni Jesukristo ug nagkinahanglang mosubay sa kaugalingon niyang dalan labaw sa tanan. Kon gusto kong mokuyog niya, depende ra nako. Naglibug ko og napungot. Nia ang tawo nga nakat-unan nako sa paghigugma nga nagsubay og lahi kaayong dalan nga wala nako hisabti. Ang bugtong nakong kapilian mao ang pagsabut kon asa siya padulong ug dayon mohukom ko kon kana ba ang dalan nga gusto nakong puy-an sa tibuok kong kinabuhi. Sa misunod nga mga bulan sa pagtuon, pagmalandong, pag-analisar ug pag-ampo, ako mismo nasayud sa katinuod sa ebanghelyo. Sukad niadto akong natagamtam ang mga panalangin sa pagpakabuhi nga nahisubay sa mga pagtulun-an sa Manluluwas. Bisan og ang daghang mga hagit, nahibalo kong si Jesukristo naa ra sa akong kiliran. Bisan gihagit ko sa daghang tawo sa mga katuigan kabahin sa akong pagpasakop sa simbahan, giingnan lang nako sila nga ang kamatuoran mao gayud ang kamatuoran, dili igsapayan kon giunsa ni nimo pagkahibalo. Dili nako ikalimod ang kamatuoran sa ebanghelyo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Daghan ko og oportunidad nga makaserbisyo sa simbahan. Sa mga calling sama sa pagtrabaho uban sa batan-ong mga lalaki, sa programa sa misyonaryo, Magtutudlo sa Sunday School sa Doktrina sa Ebanghelyo isip Group Leader sa High Priest ug sa young single adults, napanalanginan ko nga maapil sa daghang maayo nga buhat sa simbahan. Gawas sa akong pagserbisyo sa simbahan, naningkamot kong magkinabuhi nga nahiuyon sa mga baruganan sa ebanghelyo. Pinaagi sa akong negosyo ug isip tag-iya sa akong negosyo, kanunay kong mangita sa hustong paagi sa paghimo sa tanang butang. Kon ang mga kawani, mga isponsor ug tigsuporta mahibalo nga hingpit ka nga matinuoron ug ligdong, ang mga relasyon ingon man ang lebel sa pagsalig molambo nga molungtad sa tibuok kinabuhi. Naningkamot sab ko nga mahimong ehemplo ug magmaalamon sa akong mga anak. Nanghinaot ko nga pinaagi sa akong ehemplo sa pagtuo kang Jesukristo makatabang ko nila nga makaplagan ang ilang kaugalingong dalan sa pagpakabuhi sa hustong mga baruganan niining kalibutan.