mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Monica

  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin

Mahitungod Nako

Usa ko ka dentista ug ganahan kaayo ko nga mag-exercise, sama sa work out, mountain biking, ug surfing. Usahay magpraktis ko og Chinese calligraphy, nga usa ka nindot nga art ug espesyal nga kultura sa akong nasud ug nagpahinumdom nako kon diin ko gikan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa una usa ko ka bata nga walay pagsalig sa kaugalingon tungod sa pipila ka hinungdan. Nakit-an ko sa mga misyonaryo ug mipahibalo kanako kon si kinsa gayud ako ug diin gayud ako gikan. Human niana, nagsugod ko og bag-ong kinabuhi ug giatubang ang nangagi uban sa lahi na kaayo nga kinaiya. Dugang pa, akong nakab-ot unsa gayud ang akong tumong sa kinabuhi ug unsang matang sa tawo ako ganahan nga mahimo ug unsa nga matang sa kinabuhi ang akong puy-an. Bisan og usahay maglisud ko, akong mahibaloan kon unsay akong saligan ug asa ang akong adtoan. Agig dugang, dili na kaayo ko mahadlok nga mag-inusara. Nahibalo ko nga matag usa kanato bililhong anak sa Dios ug lahi gayud kita. Nahibalo ko nga Siya nahigugma sa matag usa kanato. Kumbinsido usab ako nga gusto kong mosunod Kaniya aron mas momaayo ug mas malipayon ko nga tawo matag adlaw.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Karon nagtudlo ko sa kabatan-onan sa among Simbahan. Naningkamot ko nga mahimong maayong ehemplo kanila. Hinoon, dili ko perpekto; usahay sila akong gikinahanglan aron mopahinumdom nako sa pagpili sa husto. Maghinatagay kami, magtinabangay, ug maglig-on kami sa among pagtuo. Mag-ampo usab kami alang niadtong nanginahanglan o sa nagkalisud. Naningkamot kong mahimong maayong higala sa uban ug makakat-on sa pagpakabana sa uban sa tukma nga paagi. Gituman nako ang akong mga saad ug naningkamot nga mahimong matinuoron nga tawo.