mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si David. 我名叫煒秋。

  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung

Mahitungod Nako

Amahan ko sa lima sa usa ka malipayon nga pamilya. Akong gihigugma ang akong pamilya. Ang akong trabaho usa ka medikal nga doktor nga gihatagan sa medical board og sertipiko sa tulo ka mga specialty. Nagtrabaho ko kaniadto isip clinical professor sa University of California, San Diego, ug karon isip usa ka clinical professor sa University of Hong Kong.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Wala ko motuo kaniadto. Apan maayo na lang, duna koy tumong sa pagbuhat sa eksperimento sumala sa gisaad sa Basahon ni Mormon, Moroni 10:3–5. 1974 kadto sa dihang nagtuon ko sa Basahon ni Mormon ug nangutana sa Dios kon ang mensahe nga anaa niini bahin sa pagtulun-an ni Jesukristo tinuod ba o dili. Ug gitubag sa Dios ang akong pag-ampo ug pinaagi sa Espiritu Santo nasayud ko nga ang Basahon ni Mormon ug ang ebanghelyo ni Jesukristo tinuod. Busa nakahukom ko nga magpabunyag ngadto sa Iyang gipahiuli nga tinuod nga Simbahan dinhi sa yuta niining higayona.

Personal nga mga Istorya

Unsa nga mga panalangin ang miabut pinaagi sa imong hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Kalinaw ug kakalma. Nasaksihan nako ang daghang mga milagro sa Dios sa pag-ayo sa mga kinabuhi.

Unsa nga mga pagtulun-an sa Manluluwas ang nakaimpluwensya sa imong kinabuhi?

Si Jesus mitudlo, “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kamo pagaablihan” (Mateo 7:7).

Sa unsang paagi nga Ang Basahon ni Mormon nakatabang nimo sa pagsabut sa katuyoan sa kinabuhi?

Nakatabang nako ang pagbuhat sa eksperimento. Gitun-an nako kini kada gabii ug nagutana sa Dios kon tinuod ba kini. Human sa tulo ka bulan, gihatagan ako sa Dios og espesyal nga kasinatian aron ako masayud nga kini tinuod. Apan gahi gihapon ako og ulo ug “scientific” sa pagdawat sa Dios Dayon paglabay sa usa ka bulan o sobra pa, ang Dios nakahukom sa pagtabang nako nga magpaubos sa dihang ang akong kinamanghuran nga igsoong babaye kalit nga nabuta ug gisuspetsahan nga tumor sa utok. Human ang akong laing igsoong babaye, kinsa nakaila na ni Kristo, ug ako nagpuasa ug nag-ampo suold sa 48 ka oras, ang akong kinamanghuran nga igsoong babaye hingpit nga naayo. Ang iyang doktor wala gayud makahibalo unsay hinungdan. Mao nga nakahukom ko sa pagpasalamat sa Dios ug magpaubos sa pagduol ngadto ni Kristo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot ko sa pagsunod sa pagtulun-an ug buhat ni Jesus sa Iyang panahon, nag-ayo sa sakit ug emosyon.