mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Javier

  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez

Mahitungod Nako

Estudyante ko sa pagkadoktor ug magsugod sa akong residency sa Obstetrics karong Hulyo. Bana ko sa talagsaong babaye ug amahan sa pinakatalagsaong gamay nga tawo. Nagtrabaho ko sa Latino nga komunidad, nag-focus sa panglawas ug pagpanudlo. Kon makahigayon ko, maminaw ko og musika, mobasa og libro sa kasaysayan ug sa sports. Makit-an sab ko sa mga dagananan sa siyudad, mag-jogging uban sa kasaligan nakong iro nga Golden retriever, si Vincent.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pagka-Mormon nakatabang nga nahimo ko sumala sa akong gusto. Nahimo kong mas maayong bana ug amahan pinaagi sa pag- focus sa akong pamilya kaysa akong panginahanglan. Nakapahimo ni nakong mas maayo nga doktor kay nakatabang ni nakong makita ang pasyente isip mga anak sa sama nga Dios. Ang akong pagtuo kang Kristo nahimong inspirasyon sa akong mga pagdesisyon sa trabaho ug sa pagpanginlabut sa akong komunidad. Nakita sa kadaghanan nga ang science ug ang relihiyon nagkasukwahi, apan nagtuo kong dili ni tinuod. Nagtuo kong kini parehas nga matinuorong nagsiksik sa kamatuoran, ug bulahan ko nga duna niini sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtudlo ko og Sunday school, calling nga akong ganahan. Naghatag ni nako og higayon nga makatuon gayud sa kasulatan ug makakat-on sa mga leksyon ug gamiton sa akong kinabuhi, ug sa kaubanan nakong mga miyembro, sa bisan unsang panahon.