mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Tessa

  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger

Mahitungod Nako

Usa ka tuig og tunga kaniadto busy ko sa pagtagamtam sa akong kinabuhi isip asawa ug inahan sa duha ka gagmayng bata (nag-edad og 3 ug 2), ug pag-adjust sa among pagbalhin sa east coast. Nagtabang ko og tudlo sa co-op preschool alang sa akong anak ug naningkamot sa pag-atiman sa panimalay isip mama nga naa ra sa balay. Ang kinabuhi talagsaon! Taliwala niining tanan nadayagnos ko nga may Hodgkin’s Lymphoma, stage IV nga kanser. Sukad niadto ang akong kinabuhi puno sa mga appointment sa doktor ug pagpa-kemo samtang naningkamot nga mamahimong pinakamaayong asawa ug inahan. Misinati ko og stem cell transplant ug sa katapusan nawala ang kanser apan gidayagnos pag-usab pagka-Pebrero 2012… Mibalik ang kanser ug nakigbatok na usab ko gamit ang pinakamodernong ekipo ug himoan og bone marrow transplant gikan sa akong igsoon karong umaabut nga ting-init. Nakalahutay ko tungod sa tabang sa Dios, sa komunidad nga andam mobantay sa akong mga anak, mohatag og pagkaon, ug mga pag-ampo, ingon man sa talagsaong bana ug mga paryente, ug ang pagtuo nga nalig-on tungod sa una nakong kasinatian sa kanser dose ka tuig nang milabay.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod sa akong hugot nga pagtuo sa Dios ug lig-ong pagtuo sa importansya sa pamilya. Kinasingkasing kong nagatuo nga ang akong pamilya makabaton og kalipay ug kinabuhing dayon pinaagi sa mga pagtulun-an ni Jesukristo. Ang Mormon nga simbahan nagsuporta niini nga tinuohan ug naghatag og mga programa ug pagtulun-an nga nakatabang sa akong pamilya nga makab-ot ang among kinatibuk-ang potensyal.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang pagtambong sa mga tulumanon sa Simbahan makatabang kaninyo?

Ang pagsimba nakatabang nga maka-focus ko bisan pa sa daghang buluhaton sa tibuok semana. Ang personal nga mga pagpamatuod nga kanunay nakong madungog nakatabang nga malig-on ang akong pagpamatuod ug nakasuporta sa akong kaugalingong pagtuo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pag-ampo matag adlaw nga ako lang ug uban sa pamilya. Gitudloan nako og gugma ug kamanggiloy-on ang akong mga anak, ug sa ubang hiyas ni Jesukristo. Naningkamot kong tagdaon ang akong silingan sama sa himoon sa Manluluwas kanila. Mosimba ko matag Dominggo ug motabang og tudlo sa mga bata nga nag-edad og 3-12, nga nakatabang nakong makakat-on ug mas makasabut sa Ebanghelyo.