mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Mossi

  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene

Mahitungod Nako

Unsaon nako paghulagway ang akong kaugalingon? Oh … Aniay usa … ganahan ko og musika. Sa dose anyos pa ko naangkon nako ang uanang gitara ug sukad niana giganahan nako pag-ayo. Morag mao na ang labing makanunayon sa akong pagkatawo sukad niana. Nakaapil ko og daghang mga banda ug nakasulat og musika sa daghang mga proyekto ug sa milabayng pipila katuig ang musika nahimong importanting bahin sa akong panarbaho. Kadiyot lang … Akong gihigugma ang akong pamilya. Naminyo ko sa pag-edad nako og 25 ug paglabay sa tulo ka tuig miabut ang among unang anak. Amahan ko apan bag-o pa akong nahimong amahan maong naningkamot ko kon maayo ba ko niini o dili. Malingaw ko sa daghang mga hobby apan kon di ko magpatukar, ang skateboarding ug surfing maoy akong kalingawan. (Tingali tungod kay ang akong pagkatin-edyer didto ko magpuyo sa Orange County.) Nia ang makalingaw nga bahin, naa pa ko sa kolehiyo … miabut og napulo ka tuig sa pagkuha og AA ug karon nag-eskwela nako og bachelors degree. Gibati nako nga ako ang tigulang sa akong tanang mga klase apan ako giganahan kay hapit na ko mogradwar.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang akong kinabuhi dunay mga kasinatian nga nagtudlo nako bahin ni Jesukristo. Ang uban maayo ug ang uban di maayo apan ang tanan nagtudlo nako bahin sa Dios ug sa iyang gugma nako. Dihay mga higayon nga natestingan ang akong pagtuo sa Dios, ug bisan ang akong pagpakabuhi, apan ang makapaikag mao nga niining tanang mga pagtesting miabut ang mga pangutana. Giisip nako kining mga pangutanaha nga maayong butang tungod kay kinahanglan kong mangita sa mga tubag sa akong kaugalingon ug nakat-on nga sa akong pagserbisyo sa uban ug pagpaningkamot nga mahisama ni Jesukristo akong nakita ang mga tubag sa pangutana, solusyon sa mga problema ug gani sa klaro nga direksyon nga akong gikinahanglan. Nasayud ko nga ang Dios gusto nga kitang tanan magmalipayon ug nga gusto siya nga makasabut ta unsaon sa pagpangita sa kalipay ug katuyoan sa atong kinabuhi. Alang nako ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakahatag nako niana nga matang sa kasinatian. Ang akong tumong mao ang pagpakabuhi sama ni Kristo sa paghigugma sa usag usa ug mahimong higala o igsoon ni bisan kinsa nga akong mahimamat. Mao kana ang gitudlo kanako isip usa ka Mormon. Di ko pirming Mr. Happy, di ko hingpit, kasagaran makabuhat ko og di maayong butang ug usahay di ko malipay sa mga tawo ug sa mga butang nga ilang gibuhat apan ang pagkamiyembro sa simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakatabang usab nako nga ang kinabuhi usahay mahagiton ug usahay ang mga tawo di magsinabtanay, usahay makahimo ta og sayop nga pagpili ug nga ang pagbinuotan ug pagmalipayon di sayon. Sa katapusan usa ko ka mormon tungod kay bisan moagi kita niining tanang kasinatian, nasayud ko nga ang Dios nahigugma sa matag usa nato ug gusto nga kita iyang makauban pag-usab bisan pa sa matang sa mga butang nga atong nahimo dinhi sa kinabuhi. Nasayud ko nga ang Dios nahigugma nato nga mihatag siyag paagi aron kita makasabut kinsa kita unsaon nga kita magmalipayon sa kahangturan ug nindot kanang butanga.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa akong pagtuo importante nga maghigugmaay sa usag usa. Ang dakong butang nga atong mahimo sa usag usa mao ang pagtan-aw sa usag usa kon kinsa kita ug unsay atong potensyal. Akong gisunod ang akong pagtuo pinaagi sa paghigugma sa uban. Gihigugma nako ang mga tawo ug ang nindot nga mga istorya nga gipaambit sa uban. Sa akong pagtuo ang tanan dunay istorya ug akong nahibaloan nga bisan kinsa ang mopaambit sa ilang kasinatian ngari nako sa kasagaran madasig ko. Ang mga tawo talagsaon tungod kay kitang tanan dynamic. Mao kana ang nakapanindot niining kinabuhia. Akong nakita nga kon kita mopaambit og gugma, kapuangod ug pagsabut sa usag usa kita dunay gahum sa pagbalhin og mga bukid.