mormon.org Tibuok kalibutan
Rob: Mormon.

Hi Ako si Rob

Mahitungod Nako

Si Tracie ug ako mao ang labing swerte nga mga tawo sa kalibutan. May duha kami ka nindot kaayong mga bata kinsa nagpaalisto kanamo. Pareho kaming gusto nga anaa sa panimalay nga mopahayahay ug motan-aw og mga salida, moluto og laming pagkaon, ug mogahin og oras uban sa mga higala. Pareho kaming gusto nga mag-ski, busa kanunay kami nga naghulat ug init nga adlaw. Gusto ko ang mga kalihokan sa gawas sa balay. Mamasol, mag-hiking, magbisiklita sa bukid nakatabang kanako nga dili ako mabuang. Gusto ni Tracie ang art, panahi, ug maayo kaayo nga hair dresser. Labaw sa tanan gusto namo nga mogahin og panahon uban sa among mga anak.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod kay kini naghimo og kahulugan sa akong kinabuhi. Ang kinabuhi usa ka malisud nga bugno alang kanako, ug sa kasagaran akong gibati ingon og nagpadulong ako sa sayop nga dalan. Ang Simbahan naghatag og yanong mga tubag sa lisud nga mga pangutana. Bisan tuod usahay (kasagarang mga higayon), dili nato masabtan ngano nga ang pipila ka mga butang nahitabo sa atong mga kinabuhi, kanunay natong bation nga adunay paglaum nga mamaayo ang tanan. Akong nakat-unan nga ang pagkahingpit dili pagpili alang kanako niini nga kinabuhi. Kon ako makahimo lamang sa akong labing maayo ug dili mohunong, nagtuo ako nga si Kristo mopas-an kanako sa nahibiling agianan. Dili kanunay sayon ang pagka-Mormon. Nakigbisog kami uban sa mga pangutana mahitungod sa among relihiyon ug ngano nga ang mga butang nahitabo sa ingon niini nga paagi nga ilang nahimo. Ang usa ka butang nga akong nahibaloan mao kini—kon ako mosunod sa mga baruganan nga ako nahibalo nga tinuod, bation nako ang kalinaw, bisan sa mga panahon sa kalisud. Igo na kana alang kanako.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod ko ang akong relihiyon pinaagi sa pag-amuma sa akong pamilya sa labing maayo nga paagi nga akong nahibaloan. Naninguha akong magmaloloy-on sa mga tawo, ug magtagad sa uban nga may pagtahud. Ang pagsunod sa akong relihiyon nagpasabut sa pagpaminaw sa tanang bahin sa isyu ug sa pagpakita og kapuangod niadtong kansang mga tinuohan ug mga opinyon mahimong dili subay sa unsay akong gituohan. Si Tracie usa ka importante kaayong ehemplo kanako sa unsay gipasabut sa pagka-Mormon. May abilidad siyang mahibalo kon ang mga tawo nanginahanglan, ug dili mag-ukon-ukon sa pagtanyag sa iyang tabang. Siya nahigugma ug nahingawa gayud mahitungod sa mga tawo sa paagi nga lapas sa yano nga panaghigalaay.