mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Larry Gelwix

  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix

Mahitungod Nako

Edukasyon: gradwado sa Del Valle HS sa Walnut Creek, CA. Gradwado sa BYU (Provo) sa BA ug MA sa Organizational Communications. Mission: Central States Mission Pagpanerbisyo sa Simbahan: Bishop, High Council, Presidente sa Young Men , kapangulohan sa Elders Quorum , magtutudlo sa Sunday School, YSA Advisor Propesyunal: kanhi airline CEO; tag-iya og travel agency; tig-abi-abi sa on-air syndicated radio talk show; TV series feature Pamilya: minyo og dunay lima ka dagko nang mga anak (duha ka lalaki, tulo ka babaye) ug tulo ka apo. Ang kinamagulangang anak miserbisyo og misyon sa France. Ang kinamanghuran kasamtangang nagmisyon sa Canada. Paboritong mga Sports: Rugby ug football. Paboritong team sa rugby: Highland Rugby ug New Zealand All-Blacks. Paboritong team sa football: San Francisco 49ers, Baltimore Ravens, ug Philadelphia Eagles. Paboritong salida: “Forever Strong”

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang ebanghelyo ni Jesukristo naghatag og pundasyon alang sa malipayong pamilya ug malampusnong kinabuhi. Isip coach sa rugby ug football sulod sa 36 ka tuig, akong nakita ang ebanghelyo isip perpekto nga “game plan.” Ang simbahan nakatabang sa personal nakong kinabuhi, pamilya, kaminyoon, ug propesyunal nga panarbaho. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw maoy sentro sa akong kinabuhi ug nakatabang nakong mabuntog ang mga hagit. Ang ebanghelyo ni Jesukristo nagdasig nako nga mahimong mas maayo nga bana, amahan, ug higala; sa paghimo sa akong pinakamaayo, ug mahimong pinakamaayo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios ug sa pagtan-aw sa panginahanglan sa akong pamilya, silingan, ug kabus. Kon gusto nakong ipakita ang akong gugma sa Langitnong Amahan buhaton ko kini pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo sa Iyang mga anak. Dili lang sa adlawng Dominggo. 24-7 kini.