mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Kathy

  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson

Mahitungod Nako

Malipayon ko nga nabuhi ug nahimong bahin niining matahum nga kalibutan. Gihigugma nako ang akong pamilya. Ganahan kong maghimo og art, magluto og pan, mag-hiking, mag-skiing, ug mag-garden.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod kay natawo ko sa talagsaong mga ginikanan nga Mormons. Ug kanunay ko nga usa ka Mormon tungod kay nagtubo ko ug nakakat-on sa mga baruganan sa Simbahan, nakita ko kini nga tinuod. Ang buot ipasabut sa Ebanghelyo mao ang Maayong Balita. Ang Maayong Balita mao nga si Jesukristo mipuyo sa yuta, miula sa atong mga sala ug nabanhaw aron kita sab mabanhaw. Ang Simbahan naghatag og organisasyon ug oportunidad sa pagkat-on bahin sa Dios ug pagserbisyo sa uban.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Mituo ako nga nia ta sa kalibutan aron malipay ug makakat-on sa paghigugma. Alang nako kanang mga butanga magkasumpay, kay kon magtumong ko alang sa kalipay sa uban mas malipayon ko.