mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Lisa

  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi

Mahitungod Nako

Tingali makaingon mo nga sama ra ko sa ubang babaye, Asian nga estudyante. Dagko ko og grado, dili magsapatos sa balay ug tiggamitan ko og chopstick. Hinoon, kon mangutana ka sa uban nakong higala ingnon ka nila nga sama ra pud ko sa uban. Ganahan kaayo ko sa service organization nga gitawag og Operation Smile. Sa milabayng duha ka tuig may kapin sa 1,100 ka oras ko sa pagserbisyo aron mapadayon ang paningkamot. Ang akong trabaho niini nga organisasyon nakahatag nako og dakong gugma ug pangalantaw sa kinabuhi. Inubanan sa ebanghelyo ni Kristo, makaingon ko sa tinuod nga may dako kining epekto nako labaw kay sa bisan unsa. Nagdasig kini kanako sa pagserbisyo, ug nagpahibalo nga mas dako ang akong kalipay sa kinabuhi samtang nagtabang sa uban. High school senior ko karon, naningkamot sa akong pinakamaayo sa eskwelahan. Hapit na ko mag-college, ug mahinamon ko nga moabut kining bag-o nga mga hagit ug kasinatian. Mahadlok kaayo sa butang nga may balhibo, Madasigon nga lider sa tanang butang, ug ganahan motan-aw sa Food Network. Ang unang gihimo nako sa akong pagka-adult mao ang paghimo og profile sa Mormon.org. High school senior ko, Humanitarian, nangandoy nga ma-journalist- Mormon.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nabunyagan ko sa pag-14 nako sa akong ika-8 nga grado sa middle school. Usa ko ka Mormon kay sa wala pa ko moanhi sa yuta miuyon ko sa Langitnong Amahan nga buhaton nako ang tanan aron makabalik kaniya. Nahibalo ko nga pinaagi sa Iyang walay katapusang ebanghelyo sa kamatuoran, akong maangkon ang mahangturong himaya- kini ang bugtong paagi. Usa ko ka Mormon kay walay makahatag og dugang kalipay niini nga kinabuhi kay sa mga tawo, higala, mga oportunidad, pagpamatuod ug panalangin nga akong nasinati pinaagi sa Simbahan. Sa tinuoray walay makahatag nako og dugang kalipay o kalinaw kon naa ko sa kasagmuyo kay sa akong makit-an niini nga Simbahan. Ang mga tawo nga nagpalibut nako mga tigsuporta gyud nako, ang mga kasulatan (nga naglakip sa Basahon ni Mormon, Biblia, ug Doktrina ug mga Pakigsaad, ug uban pa) naghatag nako og balaang mga tubag, kahibalo nga ang tanan mamaayo ra, ug panalangin ang mga pagsulay. Mapasalamaton kaayo ko nga duna koy kahibalo sa kinabuhing dayon ug sa mahangturong kaminyoon. Labi na sa akong pagka-high school, nakakat-on ko nga lisud gayud ang pagpadayon kon wala ang Simbahan sa akong kinabuhi. Usa kadto ka panahon sa tinuoray nga hagit. Dunay daghang gidahuman ug pagpamugos gani gikan sa imong pinakasuod nga higala aron malayo sa dalan sa kamatuoran ug kamatarung. Bisan og duna koy mga pagpili nga dili maayo, nahibalo ko nga makahinulsol ko ug makakaplag og tubag gikan sa Langitnong Amahan. Dili niya “tuyo” ang “pagsakit” kanako, kondili, iya kong gihatagan og mga pagsulay nga akong mabuntog alang sa akong kaayohan. Pipila lamang kini ka rason ngano nga usa ko ka Mormon. Pinaagi sa Espiritu Santo nakumpirmar diri nako nga pinaagi lang sa Iyang plano akong makab-ot ang tinuod ug hingpit nga potensyal. Gimahal nako ang Ebanghelyo sa tibuok kong kasingkasing, ug utang nako kinsa ko ug unsa ko sa umaabut.

Personal nga mga Istorya

Palihug pakigbahin sa imong mga pagbati/pagpamatuod sa Pagpahiuli sa Ebanghelyo.

“Kay nahibalo ko nga buhi siya…” Gihatagan ko ani nga pagtulun-an sa Seminary (usa sa akong klase gawas sa eskwelahan atol sa tingklase uban sa mga estudyante nga susama nako og edad sa pagkat-on, paglambo ug pagtudlo). Lisud tubagon kini pangutana kon kini dili balihon. Akong gibali ang pangutana ug miingon “Kon nahibalo ko nga wala Siya mabuhi…” Kon NAHIBALO ko nga wala SIYA mabuhi, ug NAHIBALO ko nga ang Ebanghelyo wala mapahiuli sa yuta-- kon nahibalo ko niining mga butanga uban sa hugot nga pagpamatuod ug kombiksyon, gamay ra kaayo ko og buhatunon. Nahibalo kong dili ko ingon kalig-on sama karon. Nahibalo kong magmasulub-on ko, ug sa mga panahon nga mawad-an ko sa paglaum maluya ko, ug masagmuyo. Nahibalo kong dili ko magpakabana sa paghigugma ug pagserbisyo, ug dili maningkamot og mas maayong kinabuhi. Kon nahibalo ko nga ang Plano sa Kaluwasan dili tinuod, hilabihan ang akong kasubo nga dili na ikauban sa sunod kinabuhi ang akong mga minahal. Kon mituo ko nga ang mga kaminyoon ug pamilya dili magmahangturon, magsubo ko sa hilabihan gayud. Kon nahibalo ko nga wala koy kadangpan sa matag aspeto sa akong kinabuhi, kon nahibalo ko nga walay masayud sa tanan nakong kabalaka ug walay maminaw sa pag-ampo-- Walay direksyon ang akong kinabuhi. Sakit kini. Walay pulos. Walay paglaum. Maayo na lang, nahibalo ko sa kasingkasing, hunahuna ug kusog nga duna koy maloloy-ong Amahan sa langit kinsa gusto nga makabalik ko kaniya. Nahibalo ko nga lig-on ko, napili ug pinili nga anak kinsa napanalanginan nga moanhi sa yuta niini nga panahon sa talagsaon ug balaang katuyoan. Nahibalo kong magkauban ang akong pamilya sa kahangturan, ug magpuyo nga malipayon sa hangtud. Nahibalo kong dunay tawo nga nahigugma nako labaw pa kay sa pagsabut sa uban- ug siya nahigugma kanimo ug kanako. Nahibalo ko nga kon ako ra ang tawo dinhi sa kalibutan, Siya magpakabuhi gihapon ug mamatay alang kanako. Nahibalo ko nga ang tanang hitabo may hinungdan, ug ang mga pagsulay haum alang sa matag usa kanato. Nahibalo ko nga moabut pa ang pinakamaayo, ug makahimo ko sa tanang butang pinaagi kaniya. Dili lang pipila ka butang, apan TANANG butang. Nahibalo ko niini, kay nahibalo ko nga Siya buhi.

Ngano nga ang Mormons magmisyon?

Ang misyonaryo nga buhat usa sa pinakaunang paagi nga makabalik pag-usab sa Ginoo ang iyang mga anak. Mituo kami nga tanan kita nahibalo ug nagsimba sa Dios sa langit. Ang mga misyonaryo ipadala og misyon sa tibuok kalibutan aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug pagpahinumdom sa tanan niyang anak sa ilang pakigsaad ngadto Kaniya. Dili rekisito nga magmisyon ang tanang miyembro, hinoon gihangyo nga tanang takus sa pagsakripisyo og duha ka tuig sa pagserbisyo sa ilang Dios. Daghan sa akong higala nangutana nganong ang batan-ong mga lalaki nga mag-college nga (Elders) ug ang mga babaye (sisters) wala mo-prayoridad sa edukasyon o trabaho sa di pa magmisyon. Sa pagtubag niana, moingon ko nga ang ang edukasyon gihatagan sa pinakataas nga bili sa Simbahan. Sa usa sa pinakasagradong mga basahon nag-ingon “Bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakab-ut niini nga kinabuhi, kini makadala uban kanato sa pagkabanhaw. Kon ang usa ka tawo makaangkon og daghan pa nga kahibalo ug salabutan dinhi niini nga kinabuhi pinaagi sa iyang kakugi ug pagkamasulundon kay sa uban nga tawo, siya adunay daghan nga kahigayunan didto sa kalibutan nga umaabut.” Samtang kini nagpasabut sa sekular nga kahilabo, nagatuo kami nga ang pag-angkon og espirituhanong kahibalo sama ra, kondili, labaw ka importante. Samtang ang pagbiya sa eskwela alang sa duha ka tuig nga misyon usa ka sakripisyo, tuohi nga ang mga panalangin ug sugo sa Ginoo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan usa gayud ka klaro nga prayoridad. Ang among naangkon nga panalangin gumikan sa misyonaryo nga pagserbisyo (pagtinabangay, pagdumala sa oras, pagtinguha, pagserbisyo) makatabang sa paglig-on ug pagsuporta sa sekular nga pagtuon. “Pangitaa ninyo gikan sa labing maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam; pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” ( D&P 88:118). Dunay espesyal nga dapit sa akong kasingkasing ang mga misyonaryo kay usa ko sa direktang natabangan sa ilang buhat. Nahibalo ko sa epekto nga ikahatag niining batan-ong mga sister ug mga elder sa daghang tawo ug diha dayon makasinati sa kalipay ug kausaban nga ilang mahimo sa mga tawo, pamilya ug umaabut nga kaliwatan. Akong gisuportahan ang mga misyonaryo pinaagi sa sulat, pagsangyaw sa ebanghelyo gamit ang internet, ug paghatag og referrals.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Karon, nagserbisyo ko og duha ka calling sa Simbahan. Apil ko sa among Stake Youth Council, nga moplano ug mohimo sa mga kalihokan alang sa tanang batan-on sa among stake. Ikaduha, lider ko sa batan-ong mga babaye sa akong ward, pundok ni sa mga miyembro sa usa ka dapit sa nanag-edad og 12-18. Mangulo ko og mga miting, motabang pagplano og mga kalihokang makalingaw ug makabayaw, ug tabangan ang madasigong mga batan-ong babaye nga motubo ug molambo sa kining gitawag namo og “Mga Mithi sa Young Women” nga naglakip sa Hugot nga Pagtuo, Kahibalo, Maayong mga Buhat, Kaligdong [Integridad] ug Hiyas, ang pipila. Kini nga mga calling nakatabang kaayo ug mipanalangin sa akong kinabuhi. Ang panahon ug paningkamot sa matag usa ka calling gamay ra kaayo ikumpara sa akong nakat-unan ug akong nadawat. Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagsimba, pagbayad sa ikapulo, ug pagserbisyo kutob sa mahimo. Naningkamot kong magpakabuhi sa akong nahibaloan ug nakat-unan