mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Matthieu

  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar

Mahitungod Nako

Pamilya: Nakigminyo ko sa babaye nga akong gipangandoy ug napanalanginan mi og mas labaw sa kinabuhi nga relasyon sukad mi nagkita. Kini nga relasyon tingali ang may dako kaayo og kahulugan kanako, ikaduha sa akong relasyon sa Dios. Kini gayud ang pinakabililhon kanako. Kami ang malipayong mga ginikanan sa tulo ka anak, nag-edad og lima ngadto sa napulo. Ganahan mi nga kauban sila, giampingan ang ilang paglambo, midayeg kanila sa ilang paglambo gani sa klaro kaayong mga talento o sa kataw-anan apan makalig-on sa relasyon nga pakigdula kanila. Ingon og napanunod nila ang pagkadiosnon, daw ingon niana, sa kadaghanang panahon… Trabaho: Ka-partner ko sa usa ka boutique consulting firm. Nagtrabaho ko isip consultant sulod sa dose ka tuig, nagtabang sa mga kompanya pagdesinyo og estratehiya sa ilang risgong pagdumala, pag-implementar og information security management system o paghimo og business continuity plan. Daw kiwaw paminawon apan ganahan ko niini ug nindot kini! Malipay kong motabang sa tanang mapuslanon nga organisasyon, gikan sa dagkong kompanya ngadto sa gagmayng lokal nga industriya ug tanan nga sama niana. Nakadawat ko og mga pasidungog ug mas nailhan ko tungod sa akong pagsulat sa mananaog nga basahon bahin sa business continuity planning mga tuig na ang milabay. Sa laing hilisgutan: - Natuman ang akong pangandoy sukad pagkabata, nakapasar ko sa pagkuha og Mountain Leader certification niadtong 2009 ug ganahang mokatkat sa kabatoan ug sa ice, mag-hike sa bukid ug mag-ski. Ang pag-adto sa kabukiran naghatag kanako og pagbati sa personal nga kagawasan, nagpalayo kanako sa mga problema karon ug nagkonektar kanako sa diosnong bahin nga ingon og kanunayng gipadayag sa Kinaiyahan nganha sa Tawo. - Malipay ko nga maghimo og balak, mugbong istorya, personal journal, mugbong sugilanon ug tanang butang aron mahawan ang kanunayng puno nakong hunahuna. - Nagtudlo sab ko sa duha ka unibersidad kabahin sa risk management, gamit ang akong mga kasinatian sa bukid sa paghatag og ideya alang sa negosyo. Alang nako, ang pagpakigbahin sa kasinatian sa mahinamong tigkat-on usa sa pinakamagantihon nga kasinatian.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Akong gipili nga mag-Mormon kay nagatuo ko ang mga gituohan ug sumbanan sa Mormon nga simbahan nagrepresentar sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios ug nagatuo ko sa simbahan nga tukma gayud sama sa makita sa ngalan niini, nga mao ang Simbahan ni Jesukristo. Nagatuo ako nga ang tawo nga gitagad sa mga Mormons isip propeta sa pagkatinuod mao ang tigpama-ba sa Dios dinhi sa yuta. Akong gipili nga mag-Mormon bisan naa ko sa nasud diin naglisud kini nga relihiyon tungod sa sayop nga pagsabut ug sayop nga opinyon sa publiko. Lain-lain og relihiyon ang akong mga ginikanan kaniadto ug mipili nga magpamiyembro sa simbahan nga Mormon human sa mainampingong pagtuon ug sa espirituhanong kumpirmasyon. Nagpasalamat ko nga ilang pagpasa nako ang mga pagtulun-an nga ilang gihuptan. Hinoon dili nila ikapasa ang personal nilang kombiksyon ug mga gituohan. Sa pundasyon nga ilang gihatag, akong gitukod ang kaugalingon nakong opinyon ug naningkamot sa kaugalingon nakong espirituhanong kumpirmasyon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagka-mormon labaw pa kay sa naandang buluhaton sa adlawng Dominggo alang nako. Labaw pa kini kay sa pamaagi sa kinabuhi. Ingon og nagbugway kini sa matag kaugatan sa akong kinabuhi, maayo nga pagkabugway nga dili magkabulag. Hinoon bukas ko alang sa ubang mga relihiyon. Daghan sa akong mga higala naggikan sa laing relihiyon o walay gituohang Dios ug makadasig ang pagpakigbahin sa among hunahuna ug mga gituohan. Sa akong panerbisyo sa simbahan, naningkamot kong may dakong panahon uban sa kabatan-onan, ilabi na sa pagkatkat sa kabatoan, pag-hike, o paningkamot nga maandam sila alang sa umaabut nga mga hagit. Alang nako ang pagka-mormon naglakip usab sa pag-amuma sa usag usa, pagtabang sa nanginahanglan, pagtukod og malungtarong relasyon ug iapil kining tanan ngadto sa inadlawng buluhaton (uban sa pag-ampo o pagbasa og balaang mga sinulat), . Bukas kaayo ko kabahin sa relihiyuso nakong gituohan bisan naa ko sa nasud nga ang relihiyon gitagad isip pribado kaayo nga hilisgutan. Naningkamot kong dili makahasol apan akong nakita nga ang mga tawo ganahang masayud sa hinungdan nga naingon ka niana, ilabi na bahin sa relihiyon.