mormon.org Tibuok kalibutan
Mehrsa: Mormon.

Hi Ako si Mehrsa

Mahitungod Nako

Ako ang kinamagulangan namong tulo ka igsoon ug karon may tulo sab ko ka anak. Mianhi ko sa Amerika sa bata pa ug bulahan nga nakapatubo sa akong mga anak dinhi. Gusto kong mahibalo sila ug makakonektar sa ilang kaagi ug makasabut sa ilang kabulahan nga makaangkon niana nga mga oportunidad. Ang akong mga anak natawo sa Siyudad sa New York diin mi nagpuyo sulod sa dekada. Karon, nagpuyo mi sa Great West. Ang akong kinabuhi usa ka paningkamot sa pagkat-on ug pagtudlo. Naningkamot kong makatudlo sa akong mga anak sa maayong pagpakabuhi, kamatinuoron, moral, ug mahimong lig-ong mga babaye. Naningkamot sab ko sa pagtudlo sa mga estudyante sa abogasiya. Gibati nakong daw bag-o pa niini nga paningkamot ug padayon kong nangayo og tabang sa Ginoo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pagsunod sa ebanghelyo usa ka padayong pahinumdom kanako sa pagkinabuhing manggiloy-on. Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang akong kinabuhi dili lang pagpakabuhi para lang kanako. Kinahanglan nakong buhaton sa uban ang gusto nako nga ilang buhaton ngari nako. Dihang akong nakat-unan ang mga leksyon sa Ebanghelyo, ingon og napahinumduman ko sa mga butang nga akong nahibaloan. Malinawon ko kon moserbisyo ug mohigugma ko sa akong mga silingan. Nalipay ko nga naapil sa pundok sa mga tawo kinsa naningkamot nga makabuntog sa ilang mga kahuyang. Ang pagsunod sa mga balaod ni Kristo usa ka padayong paningkamot, apan “magaan ang Iyang luwan”--mas gaan kay sa ubang ordinaryo nga palas-anon. Mihangyo siya nga sundon Siya aron mas momaayo ta. Sa akong hunahuna ang relihiyon kabahin sa paglihok ug kausaban--pinaagi sa maayo nakong mga buhat, nanghinaot ko nga mahimo kong maayo nga tawo.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang imong gibuhat sa pagtabang og lig-on sa imong pamilya ug paghimo niini nga malampuson?

Matag Lunes, duna mi gabii sa panagpundok sa pamilya. Paborito ni nga gabii sa akong mga anak. Manganta mi ug mag-ampo ug may mubo nga leksyon sama sa, pagpakigbahin o serbisyo o pag-ampo dayon magdula mi sama sa game like a duck, duck, goose ug dayon mangaon. Ganahan kaayo mi niini ug naghatag ni namo og kalinaw sa panimalay nga sagad samok.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gusto nakong gamiton sa sentence ang “Naningkamot”. Naningkamot kong magsunod sa akong tinuohan sa pagsersbiyo ug paghigugma sa uban. Naningkamot kong magsunod sa akong tinuohan sa pagtudlo sa akong mga anak unsay ipasabut sa paghigugma sa Dios ug sa ilang mga silingan. Naningkamot kong magsunod sa akong tinuohan sa pagkamatinuoron nga tawo. Naningkamot sab kong makatudlo sa akong mga estudyante nga ilang responsibilidad ang paggamit sa ilang edukasyon sa pagserbisyo sa uban ug pagsulbad sa kawalay kaangayan. Naningkamot kong mahimong maayong asawa, inahan, silingan, ug lungsuranon. Duna koy daghang buluhaton sa simbahan diin nakatabang ko sa uban. Nakatabang ko sa kabatan-onan sa Harlem, New York ug migiya kanila sa paghimo og maayong desisyon ug unsaon nga molampus sa pag-eskwela ug makakita og maayong trabaho.