mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Samuel

  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin

Mahitungod Nako

Nagtubo ko sa usa ka komunidad sa Paris, France dili layo sa inila nga Versailles palace! Isip usa ka young adult, miadto ko sa U.S. sa pag-eskwela og kolehiyo ug miuli nga may asawa na nga Amerikana! Namuyo mi sa U.S. sulod sa unom ka tuig ug nakapuyo sa France og lima ka tuig uban sa among tulo ka gagmayng anak. Malingaw mi nga magkuyog tibuok pamilya, sa pagpanan-aw og salida o sa paglakaw-lakaw ngadto sa kakahoyan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtubo ko nga mosimba kauban sa akong mga ginikanan ug mga igsoon kay gilauman nga buhaton ko kini. Dihang nahimo na kong young adult ug gawasnon na sa kaugalingon nakong pagpili, akong gibati ang tinguha nga makaserbisyo og misyon sa Mormon nga Simbahan kay akong gibati nga husto kining buhaton. Na-assign ko nga moserbisyo sa Scotland ug nahibaloan nako nga ang misyon dili sayon. Nahibalo ko nga akong gikinahanglan ang personal nakong kombiksyon sa ebanghelyo nga maoy akong gitudlo sa uban. Akong gisugdan sa pagtuon ang Basahon ni Mormon ug ang Biblia ug nag-ampo sa tinuoray, apan wala dayon moabut ang tubag. Pipila ka bulan human sa akong pagsugod og inadlaw nga pagtuon ug pagpangayo sa Dios og tubag, sa wala damha akong nadawat ang puno sa gahum nga espirituhanong pagbati nga nagpahibalo kanako nga ang Basahon ni Mormon tinuod gayud. Kini nga espirituhanong kasinatian naghatag kanako og personal nga kombiksyon aron makapaambit sa mensahe sa ebanghelyo. Sulod sa duha ka tuig nakong pagserbisyo akong nakita ang kalipay nga nahatag sa ebanghelyo ngadto sa kinabuhi sa akong mga natudloan. Ug bisan lisud usahay, kon akong hinumduman ang akong misyon sa Scotland, akong mahunahuna kadtong duha ka tuig isip mga pinakamalipayong panahon sa akong kinabuhi. Kini nga kasinatian naghatag sab nako og kalig-on sa personal ug sa kinabuhing may pamilya.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Mituo ako nga ang pamilya sagrado mao nga ang numero unong paagi sa akong pagsunod sa akong gituohan mao ang pagkamaayo nga bana ug amahan. Bisan pa, duna sab koy mga oportunidad nga makaserbisyo sa among lokal nga kongregasyon sa Versailles. Mobisita ko sa akong pamilya aron mahatagan sila og espirituhanon ug temporal nga suporta ug lider ko sa gamayng pundok sa mga lalaki ug may mga responsibilidad sa pag-organisar og mga leksyon alang sa Dominggo ug mga kalihokan sa pagserbisyo.