mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Mick Hagen

  • Mick & Rachel Hagen
  • Mick & Rachel Hagen
  • Mick & Rachel Hagen
  • Mick & Rachel Hagen
  • Mick & Rachel Hagen
  • Mick & Rachel Hagen
  • Mick & Rachel Hagen
  • Mick & Rachel Hagen

Mahitungod Nako

27 anyos ko nga negosyante og Internet sa San Francisco. Mibiya ko og eskwela sa Princeton University (mga unom ka tuig na) human sa akong pagka-first year aron magsugod ko og kompanya nga gitawag og Zinch.com. Website kini nga mokonektar sa mga estudyante ngadto sa mga estudyante sa college/grad school aron makakita og mga oportunidad ug mga scholarship. Duna mi kapin sa 3 ka milyon nga users ug nagtrabaho uban sa kapin sa 1,000 ka mga kolehiyo. Ang kompanya sa karon dunay kapin sa 100 ka empleyado nga may opisina sa tulo ka lain-laing dapit. Ang kompanya padayon nga nagtubo karon. Duna mi maayo kaayong management team sa Zinch. Bag-o lang wala na kaayo ko manginlabut niini aron makasugod ko og bag-o. Wala pa kini makasugod, apan usa kini ka consumer mobile app. Ganahan kong magmugna og butang nga dunay bili ug magtukod og mga kompanya. Ang pagsugod mao gayud ang akong ganahan. Ganahan kaayo ko og teknolohiya ug sa Internet. Gawas sa negosyo, ganahan ko og sports. Midula ko og basketball pagka-high school ug malingaw gihapon ko niini. Ganahan pud kong mosayaw. Sakop ko sa hip-hop dance group sa Princeton. Ako ug ang akong asawa dunay dance video diha sa YouTube nga dunay kapin sa 2 ka milyon nga views. Gusto kong mobiyahe ug mosuroy sa kalibutan. Pagkaanindot nga ikaw makakat-on og lain-laing kultura ug mga kaagi. Ug nalipay ko nga usa ko ka bana ug papa. Gihigugma nako ang akong anak labaw sa tanan niining kalibutana. Ug nangandoy sab kong mahimong rapper. Ganahan ko og hip-hop ug ganahan og rhymes. Basin diay ugma damlag. :)

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Makaingon gyud ko nga, usa ko ka Mormon kay naghatag kini nako og kalipay. Kon magtuman ko sa pagtulun-an sa Mormon—mag-alagad sa Dios ug sa uban, magbinuotan—akong makita ang mas hingpit nga kahulugan sa kinabuhi, katuyoan, ug panglantaw. Nagpakabuhi ko nga may positibong pagbati ug kamasaligon nga ang Dios naa sa akong kiliran. Akong gibati nga dili pinugngan ug maayong mokontrolar. Samtang nagserbisyo ug naningkamot kong motabang sa uban, akong tan-awon ang gawas, ug kalimtan ang akong pagkadili-hingpit o ang mga hagit. Akong mamintenar ang positibong kinaiya ug makita ang kamaya ug kalipay nga nadawat sa matag adlaw. Ang mga pagtulun-an nagdala og kahapsay ug porma sa samok ug walay porma nga kinabuhi. Mas naka-focus ko sa mga butang nga importante. Ug mobati ko sa gahum, uban sa Dios nga nagauban kanako, sa paghimo sa angay nakong himoon. Siya buot nga ako molampos.Gusto Siya nga maayo ug nindot ang akong mahimo. Masaligon ko nga kon ako moserbisyo Kaniya ug mohinumdom sa tinubdan sa tanang panalangin, padayon kong mapanalanginan (usahay sa mga paagi nga dili lamang sa espirituhanon). Sa akong pagka-Mormon natabangan ko nga makasabut niini nga panglantaw. Ug niini akong nakaplagan ang kalipay. Gipamatud-an sa Espiritu Santo nga kini ang matuod. Kadaghan na ko makabasa sa Basahon ni Mormon, ug nag-ampo kabahin sa katinuod niini, ingon man kon si Joseph Smith tinuod ba nga propeta. Dili ko makalimod sa akong gibati. Ang Espiritu Santo mitandog sa akong kasingkasing ug mikumpirmar nga kini tinuod. Ang pagka-Mormon mao ra gyud ang pinakaimportante para nako.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Labaw ka importante, naningkamot kong mahimong maayo nga bana ug amahan. “Walay kalampusan sa kalibutan ang ikahulip sa kapakyasan sa panimalay,” miingon si David O. Mckay. Naningkamot ko nga akong mahigugma ug maserbisyuhan sa pinakamaayo ang akong panimalay. Gusto kong makabaton og talagsaong relasyon sa akong asawa ug makapadako og mga anak kinsa gustong moserbisyo sa Dios ug sa Iyang mga anak. Kasagaran mapakyas ko. Layo pa kaayo ko sa pagkahingpit. Ang pagpangita og balanse ug pag-atubang sa mga responsibilidad sa kinabuhi lisud. Apan naningkamot ko ... ug kana ang gilauman sa Dios. Mihangyo Siya nga mohimo ta sa pinakamaayo. Ang atong paghimo sa pinakamaayo kanunay gayud nga mapasalamatan kon anaa kita sa buluhaton sa Dios. Usa sa pinakamaayong butang bahin sa Mormon nga Simbahan mao nga ang nangalagad niini tanan mga boluntaryo, walay sweldo. Tanan kami dunay oportunidad sa pagserbisyo sa lainlaing kapasidad. Sa usa ka tuig posible kang magtudlo sa mga bata, ug sa sunod posibling mangulo ka sa kongregasyon. Tanan kami dunay oportunidad sa pagserbisyo, ug padayon kini nga maglahi-lahi ug ibalhin-balhin. Tanan kami mga boluntaryo. Tanan kami walay sweldo. Gihimo namo kini kay gusto mi nga moserbisyo ug motabang sa uban. Usa kini sa talagsaong panalangin sa pagka-Mormon. Ug mipalambo kini nako nga dili nako makuha sa ubang paagi. Duna koy oportunidad nga mangulo sa lainlaing grupo sa Simbahan. Usa ka butang nga ganahan kaayo nako mao ang oportunidad nga makaadto ug makabisita sa mga pamilya ngadto sa ilang panimalay. Mas makaila ko sa ilang pamilya, sa ilang mga kalampusan, mga panlimbasug, gipangbuhat, sa ilang kinabuhi. Ganahan ko sa mga tawo ug sa panaglahi sa usag usa. Nakakat-on ko gikan nila tungod niini ug milambo uban nila. Isip usa ka lider, ikaw moserbisyo—sa pagbayaw ug pagdasig sa bisan unsang paagi. Ako mismo ang nahatagan sa kadasig. Akong nakita nga kon moserbisyo ko, ako ang natudloan labaw kay sa manudlo. Ako ang nadasig labaw kay sa modasig. Makalingaw kini nga hitabo. Apan ang pagkaila sa mga tawo, sa ilang kinabuhi ug unsay nagdasig kanila, maoy usa sa talagsaong panalangin sa pag-alagad sa Simbahan. Ug mao kana nganong nahimong lig-on ang paghiusa sa mga Mormon. Tinuoray kaming naghunahuna sa usag usa.