mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Michael

  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye

Mahitungod Nako

Ako si Michael ug usa ko ka Osteopath sa UK. Nag-part time sab ko sa pagtudlo og Osteopathy sa unibersidad. Akong gigahin ang kadaghanan sa akong propesyunal nga kinabuhi sa pagtabang sa mga tawo nga nag-antus og pisikal nga kasakit. Ang osteopaths mogamit og malumo nga mga kamot sa pag-ila ug paghupay sa dagkong mga problema sa pisikal. Akong gibati ang kahigayunan nga makagahin og panahon uban sa mga tawo nga anaa sa kaluya. Ganahan kaayo ko sa akong trabaho. Usa sab ko ka bana ug amahan sa duha ka tin-edyer nga lalaki. Gibati nako ang kamapasalamaton sa akong pamilya, sila ang akong pinakabililhon nga gasa.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Una nakong nahibaloan ang simbahan dihang duha ka representante gikan sa simbahan nanuktok sa pultahan sa balay sa akong ginikanan ug ang akong papa mipasulod kanila sa pagpaambit sa ilang mensahe. Isip onse anyos nga bata makalingaw ang pagpaminaw niining duha ka batan-ong Amerikano. Wala koy kasinatian sa nangagi bahin sa relihiyon ug wala koy mga ideya kon unsa kini. Sa una gitudloan ako unsaon sa pag-ampo ug dayon gihagit nga mag-ampo nga ako-ako lang ug mangutana sa Dios kon ang gitudlo kanako tinuod ba. Nahinumdom kong mibati nga daw hinanggaw nga miluhod sa akong higdaanan ug militok sa una nakong pag-ampo apan mahinumduman gihapon nako ang diha-diha nga “pagbati” nianang adlawa sa akong pag-ampo. Nindot kaayo ang akong gibati, ganahan ko sa pagbati ug mituo nga kadto ang sinugdanan sa akong kasinatian sa Dios. Mihangyo kong magpabunyag ug sukad niadto nagpadayon ko. Padayon ang akong pagbati nga ang Dios duol ra kanako ug nagbantay sa akong pamilya. Kanunay nakong gibati nga pinangga sa Dios ug dayon naghunahuna nga mao sab kana ang iyang gibuhat sa tanan nga maningkamot sa pagpaminaw. Wala koy basihang mga rason sa akong gituohan, nakaeskwela ko og scientific approach ug nahibalo gayud sa mga argumento sa modernong mga pagpangrason ug sa siyensya. Dili ko makaprubar sa pagkaanaa sa Dios, hinoon mituo ko nga naa ko sa husto nga dalan. Nagpadayon kini nga usa ka tinubdan sa talagsaong kahupayan ug kalig-on sa akong kinabuhi ug mapasalamaton ko kanunay sa duha ka batan-ong lalaki nga nanuktok sa pultahan sa akong mga ginikanan kapin sa traynta ka tuig na.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Aktibo ko sa akong lokal nga simbahan, boluntaryo ang akong pagserbisyo sa Bishopric uban sa partikular nga responsibilidad sa kabatan-onan. Ikauban nako usa ka gabii sa matag semana ang among kabatan-onan sa lain-laing mga kalihokan, labut niini ang sport, pagkat-on og bag-ong kahanas o kalihokan sa pagserbisyo sama sa paghawan sa hardin alang sa gulangon nga mga miyembro sa among kongregasyon. Kini nga mga kalihokan usa ka panahon nga magkauban ang mga batan-on sa paglig-on sa ilang paghigalaay ug paglig-on sa ilang pagtuo. Nag-abag usab ko sa among Bishop, kinsa dili sinuwelduhan nga lider sa among kongregasyon, aron makatabang sa panginahanglan sa among mga miyembro. Mahimong paghupay kini sa nagsubo o nagbangutan, pagtabang sa tawo nga wala nay trabaho og bisan unsang suporta nga gikinahanglan. Dili kini sayon apan nindot ang pagbati nga maningkamot sa pagtabang.