mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si 松原 正典 (Masanori)

  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara
  • Masanori Matsubara

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa gamay nga balangay sa bukid sa Mirasaka, nahimutang sa kabukiran sa Hiroshima Prefecture. Gipadako ko sa dakong siyudad sa Osaka—usa ka siyudad nga limitado sa natural nga kanindot—hangtud sa edad nga 18. Nag-eskwela ko og dairy farming sa kolehiyo, ug ako nakagusto gyud niini sukad. Ug ako nag-eskwela og animal husbandry sa mga umahan sa Estados Unidos, Australia, ug Europe. Isip pamilya kami dunay mga baka nga kuhaan og gatas ug karne, ug mga kanding, ug among panginabuhi mao ang paghimo og cheese gikan sa gatas nga among makuha gikan sa mga baka ug ibaligya kini. Matagbaw ko sa akong trabaho samtang mosangkap ko og gatas—gikan sa mga baka nga gibuhi sa natural nga paagi—ug mga karne, ug makakita sa mga tawo nga nalipay sa pagkaon niining mga butanga nga maayo sa kasingkasing ug sa lawas. Ang Animal husbandry mao ang trabaho nga akong ganahan, ug gibati nako nga ang pagbuhat og cheese mao ang trabaho nga angay nako. Sa gamayng umahan sa among lungsod hapit wala nay batan-ong mag-uuma sama nako, apan sa tabang sa akong pamilya ug sa among mga binuhi, nanghinaut ko nga mapadayon ang pagpreserbar sa maanindot nga mga talan-awon sa balangay sa pag-uma sa Japan. Bisan og ang pagpuyo og kinabuhing mag-uuma dunay daghang trabaho kada adlaw, sa tunga-tunga sa akong mga buluhaton malingaw ko nga molangoy sa sapa uban sa mga bata, magdula sa akong iro, ug mokaon og lamian nga mga pagkaon uban sa akong pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang labing malipayong gutlo niini nga kinabuhi mao ang mga panahon nga atong gigahin uban sa atong mga minahal ug mga higala. Ug Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang simbahan nga nagtudlo nga kita makapuyo usab uban sa atong mga minahal didto sa langit, ug sa dihang nag-ampo ko akong gibati nga kini tinuod.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi kita makapalambo og mas dako nga kahusay sa atong mga panimalay?

Importante kaayo nga mag-ampo isip pamilya kada adlaw ug paghimo og family home evening.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa dihang nagpuyo pa ko sa Estados Unidos isip estudyante sa agrikultura, palaran ko nga naimpluwensya sa daghang buotang mga Kristiyano. Ug sa dihang nagtrabaho ko sa nasud sa Australia akong nahimamat ang mga misyonaryo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gidawat nako ang ilang mga pagtulun-an ug nabunyagan ko. Mga usa ka oras ang pagdrayb padulong sa simbahan gikan sa among gipuy-an, apan ang among pamilya malipayong mosimba kada semana. Nagserbisyo ko isip unang magtatambag sa kapangulohan sa branch, motudlo usab ko og klase sa kabatan-onan. Ang mga butang nga akong nakat-unan sa simbahan dako kaayog tabang sa akong kinabuhi, ug nakatabang ni nako nga natural nga makat-on unsaon sa paglig-on og mga relasyon samtang duna koy inter-aksyon sa lain-laing mga tawo sa katilingban. Panghinaut nako nga kon ang akong pamilya magpuyo uban ni Jesukristo nga anaa sa sentro sa among kinabuhi nga mabati nako kanunay ang kalipay ug nga ang uban makabati usab niini nga kalipay.