mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Mark Manning

  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa UK sa tibuok kinabuhi. Ganahan kong makig-uban sa akong pamilya, motan-aw og mga exhibit, mopalambo og mga desinyo ug mag-magic (sa hilabihan gayud). Nagtrabaho ko karon isip arkitekto.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang akong tanang apohan dugay na nga miyembro sa Simbahan ug mitudlo sa akong mga ginikanan bahin sa pagtuo kang Kristo ug sa ubang baruganan sa ebanghelyo. Hangtud sa hangtud kong utangan sa ilang kamabination ug paghatag og luna ug oportunidad aron mahibalo ko mismo nga dunay Dios ug Siya nagpangga natong tanan. Gihatagan ko sa Simbahan og higayon nga makahimo og mas maayo ug mahimong mas maayong amahan ug bana.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot kong magmatinuoron sa akong mga saad dihang nagpasakop sa simbahan 24 ka tuig na. May kahigayunan kong nakatrabaho sa kabatan-onan nga nag-edad og 12-18 kinsa maoy tinuorayng inspirasyon nga matuman ang mga sugo.