mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Marco

  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini

Mahitungod Nako

Ang kinabuhi matahum nga kasinatian kon kon imo kining pahimuslan! Napanalanginan ko nga nakaasawa og talagsaong babaye. Usa ko ka amahan sa upat ka anak. Ganahan kong makig-uban sa akong pamilya. Nag-eswela ko og Architecture sa Rome ug nagtrabaho isip project manager sa konstraksyon. Ganahan kong kanunay nga busy ug nakatudlo kaayo ni kanako. Bee-keeper ko, ganahan kong mananom ug mokaon og mga utanon! Ganahan ko sa kinaiyahan, gani ang akong balay naa sa tunga sa kakahoyan. Ganahan kong mag-sports, labi na soccer ug basketball ug ganahan ko og lamiang Italian nga pagkaon!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Namiyembro ko sa Simbahan sa edad nga 19 kapin sa 15 ka tuig sukad nahibaloan nako ni nga tinuohan. Kaming managsoon gitudloan sa among mama sa mga baruganan sa gipahiuli nga Ebanghelyo sukad sa pagkabata ug tanan kami nakadawat og siguradong pagpamatuod sa katinuod niini sa gagmay pa kami. Bisan nag-agi ko og daghang pagsulay sa wala pa ko makabig, karon mapasalamaton ko sa tanang kalisdanan nga nagpalig-on sa akong pagtuo ni Ginoong Jesukristo ug sa akong kahibalo sa Iyang gipahiuli nga Ebanghelyo. Dihang mihukom kong himoong sentro ang Dios sa akong kinabuhi, akong nakita sa makatingalang paagi ang pagpanalangin sa Dios kanako. Kay natawo ko nga Katoliko sa Italy, nahibalo kong ang Biblia pulong sa Dios; Usa ko ka mormon kay nahibalo ko nga ang basahon ni Mormon pulong usab sa Dios ug si Joseph Smith tinuod nga Propeta sa Dios nga gitawag mga 200 ka tuig na kaniadto aron ipahiuli ang Simbahan nga gitukod mismo ni Jesus sa dinhi pa Siya sa yuta.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagpaningkamot nga masunod ang mga baruganan sa Ebanghelyo bisan asa ko. Ang paghigugma sa Dios mao ang pagsunod sa Iyang mga balaod. Mitudlo si Jesus og yano nga balaod: maghigugmaay. Naningkamot kong ikapakita ang akong gugma sa Dios pinaagi sa paghigugma sa uban. Yano ang ebanghelyo: pagpahiyom, pagtabang sa nanginahanglan, paghupay sa nag-antus, pagpaminaw sa wala paminawa ug pagbisita sa mga nag-inusara. Naningkamot sab kong kanunay nga mag-ampo aron maila ug masunod ang mga hunghong gikan sa Espiritu Santo. Pipila kini sa yano kaayong mga butang nga nakahimo og dakong kalainan sa akong kinabuhi.