mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Manuella

  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme

Mahitungod Nako

Sukad sa akong pagkatawo didto sa Cameroon ang 9 ka tuig nakong pagpuyo didto sa wala pa mobalhin ang akong mama ngadto sa Germany aron moipon sa akong ama-ama, naghatag og oportunidad nga magdako ko nga may duha ka kultura. Ang pagsugod didto sa Germany dili sayon. Kinahanglan nga akong sagupon ug sabton ang bag-ong palibut. Apan dugay na kaayo, ug dili na kaayo ko kahinumdom sa nahitabo, apan sa pipila ka punto makasabut ko sa pinulongan ug makasulti niini, ug dayon nagkaanam kini og kasayon para nako. Nagdako ko sa Cameroon, ug ang akong pagtubo naimpluwensyahan sa Germany, diin nakapasar ko sa akong mga eksamin sa high school (Abitur) ug nia ko ron nagpuyo dinhi ug nag-eskwela og college. Tungod sa impluwensya nga nahimo sa France ngadto sa Cameroon, kana nga yuta nahimo usab nga usa ka bahin ngari kanako. Ug human sa boluntaryong pagserbisyo alang sa akong Simbahan sa England sulod sa 18 ka bulan, kana nga yuta ug ang kultura nahimo sab nga importante kanako. Nalipay ko nga makigtrabaho sa mga tawo. Nagtuo ko nga makalipay nga makakita sa pagkaparehas ug panaglahi sa mga tawo ug pagdiskubre sa lain-laing mga kultura. Ganahan ko nga maanaa sa busy nga mga dapit, nga mokatawa ug mosayaw ug maglingaw-lingaw. Apan importante usab nako ang pribadong mga panahon, aron mobasa o maminaw og musika o mogahin og panahon alang sa pagpamalandong sa kaugalingon ug sa kalibutan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pagkahimong usa ka Mormon usa ka desisyon nga akong nahimo sa edad nga 15. Ug wala gayud ako magmahay niini. Sa sinugdanan, sa akong opinyon miingon ko nga ang pagpabunyag mao ang husto nga desisyon. Karon, human sa 10 ka tuig, uban sa tanan nakong kasinatian, nasayud ko nga kadto ang pinakamaayong desisyon nga sukad akong nahimo ug kadto miimpluwensya sa tanan nakong nahimo. Ang mga butang nga nakat-unan nako ug sa among pamilya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mipalambo sa kalidad sa among kinabuhi. Ang kinabuhi susama og usa ka panimpalad nga sagad malakipan og mga katingala. Ang ebanghelyo naghatag nako og kalinaw ug paglaum aron kining tanan akong matagamtam.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong hugot nga pagtuo miimpluwensya dili lang sa akong mga pagpili, apan sa akong kinaiya usab bahin sa akong kinabuhi. Kon unsaon nako sa pagdawat ang mga kalipay ug pag-antus usa kana ka bahin niana. Wala kini magpasabut nga tungod lang kay ako mituo wala nay mga kabalaka o problema ang akong kinabuhi. Nagpasabut lang kini nga ang mga kabalaka ug problema dili makahugno kanako; nakatabang kini nga ako motubo ug makakat-on. Positibo kaayo ko nga tawo, ug gipaningkamutan nako nga himoong positibo ang tanang butang. Dunay panahon sa tanang butang, panahon nga magsubo ug panahon nga maglipay. Magsubo ko kon moabut kini, apan gamiton sab nako kini nga panahon aron mas magmalipayon ko ug malingaw niini. Ang akong hugot nga pagtuo nakatabang usab nga mas matagad nako ang akong isigkatawo kay kitang tanan managsoon man.