mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Luis

  • Luis Navarro
  • Luis Navarro
  • Luis Navarro
  • Luis Navarro

Mahitungod Nako

Ganahan kong makat-on og bag-ong butang kada adlaw. Ang kinabuhi nindot kon imong hunahunaon ang kada adlaw nga usa ka hagit. Ganahan kong mobasa, maminaw, ug motan-aw og bisan unsa nga makatabang nako nga molambo. “Gusto kong motan-aw og sine uban sa akong pamilya. Mao gyud kana ang akong paborito sa pagpalabay sa panahon! Natawo ko ug nagdako sa Santo Domingo, Dominican Republic (sa Caribbean), ug ang akong trabaho mao ang unsay gusto nakong buhaton ang pagpalambo og mga produkto! Usa ko ka advertising executive ug communicator. Malingaw ko nga motabang sa mga negosyo ug kompaniya sa paghimo sa ilang mensahe ug epektibo kining isulti sa ilang mga kustomer. Pirme kong mangita og bag-ong mga ideya sa pagpalambo sa bag-ong mga negosyo, sa akong kaugalingon ug sa uban. Amahan ko sa duha ka matahum nga mga anak ug bana sa akong suod nga higala, magtatambag, ug partner (ang gugma sa akong kinabuhi). Ang akong pamilya mao ang labing importante sa akong kinabuhi. Mao ni nakahatag og katuyoan ug kanindot sa akong kinabuhi. Sa gamay pa ko nangutana ko makausa sa akong kaugalingon, 'Nganong ang tanan pareha ra ang gibuhat? Ang mga tawo magminyo, manganak, ug mobuhi sa mga anak. Ang tanan pareha ra ang gibuhat!' Sa gagmay pa kitang bata wala ta makasabut. Dayon, sa atong pagdako, nakasabut ta. Malipayon kaayo ko nga makahimo sa samang butang nga gibuhat sa uban!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nakahibalo ko sa Simbahan sa bata pa ko. Ang akong lola sa amahan miyembro sa Simbahan sukad ako natawo. Siya ang nagtudlo nako sa Simbahan, sa mga pagtulun-an ug mga baruganan. Nakahinumdom ko nga nakat-on nga ang pamilya magkauban sa kahangturan. Mao kana ang nakadasig nako nga magkat-on pa ug sa katapusan nabunyagan. Nahitabo na sa dihang nag-edad ko og 13 anyos atol sa among pagbakasyon sa New York. Didto nakasimba ko ug mibati sa gugma sa mga miyembro sa kongregasyon. Mibati ko nga apil sa pamilya, ug ang uban kasaysayan na. Malipayon kaayo ko nga nakaila ni Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-an. Gihatagan ko og daghan sa Dios, ug nasayud ko nga ang mga baruganan nga akong nakat-unan tinuod; samtang gisunod ko kini, napanalanginan ko sa tanang mga aspeto sa akong kianbuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagmisyon kog duha ka tuig sa Costa Rica. Duna koy oportunidad sa pagsebisyo og laing katungdanan sa Simbahan, lakip sa pagka-titser, lider sa kabatan-onan, coordinator sa pagsangyaw, ug uban pa. Bishop ako karon sa among kongregasyon. Kining trabahoa mahimo lang kon magmasulundon pag-ayo ngadto sa Dios ug sa paghigugma sa uban. Di ko hingpit, apan kada adlaw naningkamot nga mahisama ni Kristo sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on ug di ang akoa. Uban sa Iyang tabang, posible kini matag higayon. Unsay nakalingaw nako pag-ayo mao ang pagkaila sa akong kaigsoonan sa personal nga paagi ug pagkat-on unsaon sa paggiya nila ngadto ni Jesukristo aron Siya makalig-on ug makatabang nila nga motubo.