mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Lori

  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride

Mahitungod Nako

Ang mga butang nga akong ganahan sa kinabuhi makita sa lain-laing tahas sa akong kinabuhi. Usa ko ka asawa sa talagsaong bana ug inahan sa 4 ka nagkapuliki nga mga bata ug sa sipat nga iro. Nagtrabaho ko full time isip pediatric nurse, flight nurse ug pediatric ICU. Usa ko ka madasigon nga runner ug ganahang moapil og marathon ug lagyo nga dagan. Daw hilabihan ka paspas ang dagan sa akong kinabuhi apan sa tanang higayon ganahan kong makig-uban sa akong pamilya…manan-aw og sine, magdula, maglakaw…bisan unsa basta magkauban mi!!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Tibuok kinabuhi kong miyembro sa simbahan apan ang akong kasinatian mismo sa kinabuhi nakatabang nga mas makasabut ko nganong may pagtuo ko niini. Nahibalo kong duna koy Langitnong Amahan nga nakaila nako, ug nasayud unsay tinguha sa akong kasingkasing, ug nahigugma kanako. Akong nakaplagan ang dakong kalinaw tungod sa giya sa ebanghelyo ni Jesukristo…naningkamot sa matag adlaw nga mahimong mas maayo nga tawo. Nahibalo ko nga ang kalamboan sa akong kinabuhi usa ka…buhat sa kalamboan…ug ang kahibalo ug pagdawat sa pag-ula ni Jesukristo nakapahimo nako nga magkat-on, maglambo ug magpadayon. Sa akong pagtrabaho isip nurse, mibati ko og dakong kalinaw sa pagsabut nga dunay mas labaw pa sa kinabuhi dinhi sa yuta, kana ang kahigayunan nga makabalik sa atong Langitnong Amahan ug makita pag-usab ang atong mga minahal.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang imong mga talento ug mga gasa nakapanalangin sa uban?

Sukad bata pa, gusto na kong mag-nurse…ganahan kong motan-aw sa nasakitan ug moadto ug…motabang. Mao nga wala ikatingala sa akong pamilya dihang akong gipili ang nursing sa kolehiyo. Ganahan ko isip nurse…daw sama kini sa usa ka inahan…ilabi na kay nagtrabaho ko sa mga bata!!! Nainteres ko sa lawas sa tawo ug sa kasagrado niini ug ganahang mas makat-on sa pagtambal sa grabing sakit sa mga bata. Apan ang pinakadako nakong katagbawan mao ang paghatag og kahupayan sa nanginahanglan. Ang pagkaospital sa usa ka bata tingali makapabalaka kaayo nga kasinatian ni bisan kinsang ginikanan. Ang pagtabang sa pamilya atol sa ilang kabalaka mao ang akong ganahan. Akong gibati nga bisan layo ko sa akong pamilya samtang nagtrabaho, ang serbisyo nga akong gihimo nagpabalanse kanako. Ang kahibalo nga dunay talagsaong plano alang sa tanan nakatabang nako sa pagsulbad sa lisud nga mga butang sa akong trabaho. Nahibalo kaayo ko nga ang kinabuhi sensitibo ug maningkamot gyud ko nga makaluwas og kinabuhi. Apan nahibalo ko nga ang tanan mag-agad sa Ginoo…ug ang kahibalo nga Siya dunay plano naghupay ug naghimo nakong makapadayon sa trabaho!!!

Unsa ang imong gibuhat sa pagtabang og lig-on sa imong pamilya ug paghimo niini nga malampuson?

Ang akong pamilya ang pinakaimportante kanako…samtang ang ka-busy usahay basihan sa among iskedyul, naningkamot ko nga pahimuslan og maayo ang among “dili busy nga panahon”. Naningkamot mi nga malayo sa kalibutanong butang…pasagdan ang telepono, pagngon ang TV ug computer ug magbuhat sa kinaraang maayo nga panahon sa pamilya. Kon ang mga iskedyul walay klaro, mohangyo ang mga bata, “Pwede bang duna tay gabii sa “Pamilya”?” Kasagaran mga duladula ra kini, popcorn, fire in the fire pit…bisan unsa lang para sa tanan!!!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ganahan kong makigtrabaho sa kabatan-onan sa akong simbahan, ilabi na samtang nagkat-on ug naglambo sila sa ilang pagtuo. Nindot nga kasinatian nga masaksihan silang molambo ug malig-on ang ilang pagpamatuod nga makatabang sa tibuok nilang kinabuhi. Ganahan sab ko sa kalagsik sa ilang pagpakabuhi…nakapahimo ni nakong batan-on!!! Ang paglakaw, pagkamping, pagkanta, pagserbisyo, pagdula! Makalingaw gayud!! Nangulo sab ko sa mga diskusyon ug nagtudlo sa kababayen-an sa among ward ug mibati nga ako mismo nagkat-on sa mga kasinatian nga among gihisgutan. Apan ang pinakaimportanting calling mao ang pagkainahan sa akong pamilya. Ang pagpakig-uban sa akong pamilya matag adlaw, pagtudlo nila sa mga baruganan sa ebanghelyo samtang padayon mi sa inadlawng kasinatian maoy kinadak-ang hagit.